Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 18 Downloads

Samenvatting

In 2013 publiceerde de SKB dat jongeren t/m 35 jaar niet meer de vitaalste medewerkers waren. Uit SKB-benchmarks blijkt dat deze trend zich doorzet: het percentage jongeren met burn-outklachten blijft stijgen.

Burn-outklachten bij jongeren groeiend probleem

In 2013 publiceerde de SKB dat jongeren t/m 35 jaar niet meer de vitaalste medewerkers waren. Uit SKB-benchmarks blijkt dat deze trend zich doorzet: het percentage jongeren met burn-outklachten blijft stijgen. Bovendien hebben jongeren percentueel meer burn-outklachten dan alle leeftijdsgroepen daarboven.

Bron: SKB, februari 2018

Vaccinatie zorgmedewerkers blijft belangrijk

Influenza is een infectieziekte die een behoorlijke ziektelast kan veroorzaken. De huidige vaccins zijn niet optimaal, maar toch blijft vaccinatie de belangrijkste maatregel om complicaties en sterfte ten gevolge van influenzavirusinfectie te voorkomen. Vaccinatie van gezondheidszorgmedewerkers is belangrijk omdat aannemelijk is dat zo nosocomiale influenzavirusinfectie wordt voorkomen vooral bij kwetsbare patiënten, bij wie het vaccin een verminderde werkzaamheid heeft.

Bron: Infectieziekten Bulletin, februari 2018

Artis Symposium: Grenzen

Al 25 jaar verkent het jaarlijkse Artis Symposium de grenzen tussen het domein van psychiatrie en psychologie en de wereld van ons dagelijks leven. Doelgroep: psychiaters en verzekeringsartsen. Meer informatie vindt u op https://www.scem.nl/evenement/1387-artis-symposium-grenzen.html Inschrijven:registratie@scem.nl

Infectiepreventie in de thuiszorg

Hoe verklein je het risico om besmet te raken met MRSA via een cliënt?

Neem in een plastic zak alleen datgene mee naar de patiënt wat je nodig hebt voor de verzorging. Plan een patiënt met MRSA liefst aan het einde van de zorgroute. Zorg ervoor dat bezoeken aan kwetsbare cliënten niet na een bezoek aan een cliënt met MRSA gepland worden. En als dat niet mogelijk is, houd je aan de andere voorzorgsmaatregelen (handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen). MRSA wordt voornamelijk overgedragen door herhaaldelijk, intensief contact, dus tijdens verpleeghandelingen. Bij intakegesprekken is het niet nodig om schort en masker te dragen. Handhygiëne blijft een must.

Bron: Infectieziekten Bulletin, februari 2018

Vereniging voor Gezondheidsrecht bestaat 50 jaar

Op vrijdag 20 april 2018 viert de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar 50-jarig bestaan met een feestelijke lustrumvergadering. Centraal daarbij staat het door drie preadviseurs uitgebrachte preadvies getiteld: Nieuwe techniek, nieuwe zorg. Interessant is de lezing Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Locatie: Hulstkampgebouw, Maaskade 119, Rotterdam. Aanvang: 10:00 uur.

Bron: VvG, 15 februari 2018

De werkgever verantwoordelijk, de arbodienst aansprakelijk?

Een werkgever die een arbodienst heeft ingeschakeld om hem deskundige bijstand te verlenen bij de begeleiding van zieke werknemers gaat er vaak vanuit dat het met de kwaliteit wel goed zit. Totdat er een loonsanctie wordt opgelegd. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor de loonsanctie? Volgens de Centrale Raad van Beroep is de werkgever in principe altijd verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn zieke werknemers en kan de werkgever zich niet verschuilen achter de arbodienst en/ of bedrijfsarts. Hier gaat het om de sociaalrechtelijke verantwoordelijkheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar hoe zit het met de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arbodienst? Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 december 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:6160) maakt duidelijk dat – als er een loonsanctie is opgelegd – de werkgever zich niet kan verschuilen achter de arbodienst en/of bedrijfsarts. De werkgever kan de arbodienst en/of bedrijfsarts wel civielrechtelijk aanspreken. Om te beoordelen of dat laatste zinvol is, is het raadzaam na te gaan of aan de eisen van de wettelijke zorgplicht van art. 7:401 BW is voldaan.

Bron: VWO Nieuwsbrief, februari 2018

Voortgang nationaal preventieakkoord

Het kabinet Rutte-III heeft de intentie om een nationaal preventieakkoord te sluiten met onder meer patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeerde op 6 februari 2018 via een brief de Tweede Kamer over de stand van zaken. Hij wil inzetten op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

De staatssecretaris wil de komende maanden, in samenspraak met de partijen bovengenoemd, het nationaal preventieakkoord vormgeven.

Bron: KNMG, 15 februari 2018

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations