Winterdepressie

Samenvatting

Het beperkte zonlicht van november tot en met februari vormde in de oude tijden vooral voor de tandarts een groot praktisch probleem. In onze tijd brengt het seizoen van de lange nachten voor velen andere problematiek met zich mee: vatbaarheid voor sombere stemmingen en verminderde energie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Frank Heynick.

Additional information

figurea

Dr. Frank Heynick (New York) is onder andere medisch-dentaal historicus. Alvorens in Groningen tot doctor in de geneeskunde te promoveren, studeerde hij industriële vormgeving, geschiedenis, taalwetenschap en psychologie.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Heynick, F. Winterdepressie. Tandartsprakt 42, 50–51 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0012-x

Download citation