Beter inzicht in orbitafracturen

Samenvatting

De reconstructie van en het herstel na een orbitafractuur is onvoorspelbaar en een uitdaging. Jesper Jansen heeft in het Amsterdam UMC (locatie AMC) onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van verschillende afzonderlijke componenten van computergeassisteerde chirurgie en een klinisch protocol voor de behandeling van orbitafracturen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Afb. 1
Afb. 2

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Beter inzicht in orbitafracturen. Tandartsprakt 42, 47–49 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0011-y

Download citation