Chirurgische versus orthodontische extrusie

Samenvatting

In de praktijk zien we met enige regelmaat gefractureerde elementen. Maar wat doen we met een element als de fractuur tot onder botniveau doorloopt? Is het element verloren en rest ons slechts de extractietang, of kunnen we het toch nog proberen te behouden? In sommige gevallen kan orthodontische extrusie uitkomst bieden om genoeg ferrule te creëren teneinde het element daarna weer te kunnen opbouwen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Afb. 1-2
Afb. 3-5
Afb. 6-8
Afb. 9-10
Afb. 11-12
Afb. 13-15
Afb. 16
Afb. 17-18
Afb. 20-21
Afb. 22-23
Afb. 24-25
Afb. 26-28

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Machteld Siers.

Additional information

figurea

Machteld Siers is endodontoloog (Radboud, 1999) en verbonden aan de vakgroep Cariologie en endodontologie van het Radboud. Zij voert een verwijspraktijk voor endodontologie.

figureb

Dr. Edwin Ongkosuwito is orthodontist (Radboud, 2001) en verbonden aan het Centrum voor schisis en craniofaciale afwijkingen (Radboud). Daarnaast voert hij een verwijspraktijk.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Siers, M., Ongkosuwito, E. Chirurgische versus orthodontische extrusie. Tandartsprakt 42, 24–30 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0007-7

Download citation