Gouden bergen

Samenvatting

Nog steeds zijn er veel mensen die goud in de mond hebben. En bijna al die mensen blijken bereid om dat goud te doneren als het bij een revisie wordt vervangen door een moderner alternatief. Tandarts Erik de Maijer uit Koedijk zamelt dit goud in om het te kunnen doneren aan Stichting A Sister’s Hope. De activiteiten die hij rondom dit initiatief organiseert, kunnen rekenen op veel bijval van collega’s.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Frank van Wijck.

Additional information

Frank van Wijck is freelance journalist gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Wijck, F. Gouden bergen. Tandartsprakt 41, 34–36 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0064-3

Download citation