Twee bijzondere tongafwijkingen

Samenvatting

Op de tong kan zich een diversiteit van aandoeningen voordoen. Wellicht dat dergelijke afwijkingen in de tandartspraktijk niet altijd worden opgemerkt, mede omdat vaak klachten ontbreken. In deze bijdrage wordt een tweetal patiënten beschreven bij wie sprake was van evidente klachten. Bij een van de patiënten vond verwijzing plaats door de tandarts naar de MKA-chirurg. De andere patiënt is via zijn huisarts en een KNO-arts naar de MKA-chirurg verwezen, nadat een biopsie niet tot een duidelijke diagnose had geleid.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1: a-b
Afb. 2: a-b

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Isaäc van der Waal.

Additional information

* Prof. dr. Isaäc van der Waal is als hoogleraar Orale Pathologie verbonden geweest aan VUmc en ACTA. Hij heeft speciale expertise op het gebied van mond- en kaakziekten, zowel klinisch als histopathologisch. Voor al uw vragen over uw patiënten kunt u uitsluitend zélf (dus niet uw patiënten) rechtstreeks contact opnemen met de auteur via het mailadres: i.vanderwaal@hotmail.com

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Waal, I. Twee bijzondere tongafwijkingen. Tandartsprakt 41, 14–15 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0056-3

Download citation