Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 57–58 | Cite as

Dentista universale: De bevlogen tandarts algemeen practicus

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article

Samenvatting

De dentista universale, vrij vertaald de veelzijdige tandarts algemeen practicus, vormt ongeveer 85% van de in Nederland geregistreerde tandartsen. Hij of zij is bij uitstek de regisseur van de individuele mondzorg en de hoofdaannemer bij alle tandheelkundige behandelingen.

Een groot deel van de dagelijkse behandelingen betreft de restauratieve tandheelkunde met plastische materialen, hoe bij de diepere laesies verstandig om te gaan met de pulpa, en af te leveren met goede occlusale verhoudingen. Daarin ook nog geluk te vinden en te behouden is de dagelijkse opdracht voor de tandarts algemeen practicus.

Dat zijn de uitdagingen voor dit NWVT-congres, waar ook veel interactie met o.a. casuïstiek wordt geboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations