Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 17–21 | Cite as

Nog meer trammelant in kindertandheelkundeland: Mondzorg voor kinderen op de schop?

  • René Gruythuysen
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Een wezenlijk aspect van NRC is de communicatie met het kind en de ouders. Sommigen beweren dat als die communicatie niet optimaal is, NRC gedoemd is te mislukken. Dat is echter te kort door de bocht. In dit artikel wordt verslag gedaan van een casus die zich uitstrekt over zes jaar. Deze laat zien dat gebrekkige uitvoering van NRC niet per se leidt tot het mislukken van de behandeling. In het commentaar wordt ingegaan op misleidende info over NRC in de pers, de reactie van een groep hoogleraren op een gepubliceerd artikel over de omslag in de mondzorg voor kinderen en het gebrek aan een eenduidige visie op de cariësbehandeling in de wetenschap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • René Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations