Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 43, Issue 3, pp 202–203 | Cite as

Marija Maric wint Wim Trijsburgprijs voor Junior Wetenschappers

  • Cor de Haan
Artikel
  • 40 Downloads

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.ApeldoornNederland

Personalised recommendations