Eerste podotherapeutisch proefschrift van Nederlandse bodem: ‘Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis’

Samenvatting

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben vaak voetproblemen. Bij de zorg voor deze voetproblemen kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn, elk vanuit hun eigen expertise. Diagnostiek en behandeling van deze problemen zouden gebaseerd moeten zijn op de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de mening van zorgverleners en patiënten, maar een actueel overzicht van de multidisciplinaire voetzorg bij patiënten met RA was niet voorhanden. Marloes Tenten-Diepenmaat heeft deze voetzorg onder de loep genomen in haar proefschrift Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis. Het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van dit proefschrift heeft geleid tot multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetproblemen bij patiënten met RA. Deze aanbevelingen vormen de basis voor een betere kwaliteit en organisatie van de voetzorg. Daarnaast is de rol van plantaire drukmetingen bij de behandeling met zooltherapie onderzocht. Zooltherapie die wordt ontwikkeld met behulp van de directe feedback van in-shoe drukmetingen leidde tot klinisch-relevante uitkomsten voor de patiënt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to dr. Marloes Tenten-Diepenmaat.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Tenten-Diepenmaat, M. Eerste podotherapeutisch proefschrift van Nederlandse bodem: ‘Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis’. Podosophia 29, 22–26 (2021). https://doi.org/10.1007/s12481-021-00297-3

Download citation

Trefwoorden

  • proefschrift
  • reumatoïde artritis
  • multidisciplinair
  • aanbevelingen
  • drukmetingen