Andere zienswijzen in de podotherapiepraktijk: ‘Bot-, pees- en spierklachten hebben te maken met eigenwaardeconflicten’

Samenvatting

Soms heb je een patiënt met, bijvoorbeeld, achillespeesklachten binnen korte tijd volledig klachtenvrij, terwijl het bij een andere patiënt met dezelfde soort klachten maar niet wil lukken. Hoe kan dat, vraag je je dan af. Ook podotherapeut David Müskens stelde zich deze vraag. Hij kwam onder meer in aanraking met de Biologika, Touch of Matrix‑, Dorn- en Emmett-therapie. Sinds hij de inzichten uit de Biologika toepast en de aanvullende therapieën inzet, behaalt hij veel betere resultaten in de klachtbehandeling van patiënten. In dit artikel beschrijft Müskens zelf eerst enkele theoretische kaders van de Biologika en gaat hij kort in op de andere therapieën, waarna Podosophia hem enkele vragen voorlegt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Maureen Limpens.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Müskens, D., Limpens, M. Andere zienswijzen in de podotherapiepraktijk: ‘Bot-, pees- en spierklachten hebben te maken met eigenwaardeconflicten’. Podosophia 28, 110–115 (2020). https://doi.org/10.1007/s12481-020-00289-9

Download citation

Trefwoorden

  • klachtbehandeling
  • biologika
  • innerlijk conflict
  • embryonale kiembladen