Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 14–15 | Cite as

Advies of uitvoering?

Palliatief team in ziekenhuis: adviserend en uitvoerend?
  • Hester Zitvast
Drieluik

Samenvatting

Wat is de rol van een palliatief team in een ziekenhuis. Alleen adviserend? Of misschien ook wel uitvoerend? Tot hoever gaat de ‘bemoeienis’ van een palliatief team bij individuele consultvragen? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hester Zitvast
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations