Advertisement

Neuropraxis

, Volume 22, Issue 3, pp 98–98 | Cite as

Lex Kalverboer, medeoprichter van Neuropraxis, overleden

  • Reint H. Geuze
In memoriam

Zelfportret – Alex Fedde Kalverboer

Op 22 september 2017 overleed Alex Kalverboer. Hij was redactielid van Neuropraxis van het eerste uur. Samen met de oprichters van Neuropraxis, Bert van Dien en Ronald van Gelder, heeft hij aan de basis gestaan van wat Neuropraxis nu is: een blad dat ontwikkelingen op het gebied van de praktische neurowetenschappen toegankelijk wil maken voor een breder publiek.

Lex was een veelzijdig man, zowel wetenschapper als begaafd kunstschilder en tekenaar. Hij begon zijn carrière als onderwijzer in Zutphen en Groningen, en werd daarna hoofd van de Daltonschool in Groningen. In die jaren begon hij een universitaire studie psychologie, die hij in 1963 succesvol afrondde. Tot 1974 was hij verbonden aan het Instituut voor ontwikkelingsneurologie van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij bij Heinz Prechtl cum laude promoveerde op ontwikkelingsneurologisch en gedragswetenschappelijk onderzoek bij kinderen met en zonder neurologische stoornissen. In 1974 werd hij hoofd van het nieuw opgerichte Laboratorium voor Experimentele Klinische Psychologie, waar hij het door hem ontworpen onderzoeksprogramma coördineerde naar risicofactoren bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, met name ADHD, motorische ontwikkelingsstoornissen en congenitale stofwisselingsstoornissen, zoals CHT en PKU. Hij wist een groep jonge medewerkers op dit onderwerp aan te trekken, die een variëteit aan onderzoeksmethoden volgens plan toepasten. Technieken varieerden van EEG en 3D-bewegingsregistratie tot observaties van gedrag en aandacht in de klas of tijdens vrij spel. In 1988 studeerde hij af in schilderen en grafiek aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Tot het laatst nam hij deel aan en werd hij gevraagd voor exposities.

Voor Neuropraxis was Lex 10 jaar redactielid. Hij was toen formeel al met pensioen. Zijn betrokken inbreng en brede interesse was belangrijk voor de ontwikkeling van het blad. Daarna heeft hij het stokje aan ondergetekende overgedragen. Ik was met Lex bevriend tot het einde. Neuropraxis lag hem na aan het hart.

Reint Geuze

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Klinische en ontwikkelingsneuropsychologieRijksuniversiteit GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations