Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 33–33 | Cite as

Lieneke Verspaandonk ondersteunt bewonersorganisaties: ‘Het professionele netwerk moet meer ten dienste staan van de bewoners’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Onder de radar
  • 47 Downloads

Samenvatting

Lieneke Verspaandonk (46) is CMV’er en zelfstandig ondernemer. Ze volgde een masterclass aan de Erasmus universiteit over sociale innovatie en transformatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations