Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 23–25 | Cite as

Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties: Grenzen aan zelfredzaamheid

  • Janine Janssen
Beschouwing
  • 75 Downloads

Samenvatting

In onze participatiesamenleving verwacht de overheid het een en ander aan zelfredzaamheid van haar burgers. Dat geldt ook voor burgers die te maken krijgen met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Maar daar zijn grenzen aan. Want hoe kan je hulp verwachten van het netwerk als daar het geweld vandaan komt?

Bronnen

  1. Janssen, J. (2016). Afhankelijkheid en weerbaarheid. Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Den Bosch: Avans Hogeschool.Google Scholar
  2. Wolf, J. (2016). Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie, Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
  3. WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Janine Janssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations