Advertisement

Dierondersteunde programma’s voor kinderen met Downsyndroom en/of autismespectrumstoornis

 • 420 Accesses

Samenvatting

Er is steeds meer belangstelling voor het inzetten van dieren bij therapie of activiteiten als het gaat om kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een aangeboren of verworven mentale stoornis. Een aantal begeleiders en therapeuten is in Nederland begonnen met het structureel inzetten van dieren om de effectiviteit van hun aanpak te versterken of om überhaupt een ingang bij hun cliënten te kunnen krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het op deze wijze inzetten van dieren wordt in Nederland onder andere aan de Open Universiteit gedaan bij de vakgroep Antrozoölogie.

De auteurs lichten dit onderzoek toe op het gebied van dierondersteunde activiteiten bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -stoornis. Daarnaast wordt in dit artikel verslag gedaan van twee door de auteurs ontwikkelde pilotprogramma’s voor kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een autismespectrumstoornis. De voorlopige resultaten en consequenties voor het vervolg worden hierbij meegenomen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Literatuur

 1. Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Frontiers in psychology, July 2012, volume 3, 234. http://www.academia.edu/24608555/Psychosocial_and_Psychophysiological_Effects_of_Human-Animal_Interactions_The_Possible_Role_of_Oxytocin. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

 2. Bowlby, J. (1969). Attachment. Attachment and loss, band 1. New York: Basic Books.

 3. Finck, K. S. (1993). Children, their pet dogs, and affect attunement (Unpublished doctoral dissertation). Ann Arbor, MI: Adelphi University.

 4. Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (2004). Natuur en gezondheid: Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Den Haag: Gezondheidsraad en RMNO, 2004, 04/09. https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/natuur-en-gezondheid-invloed-van-natuur-op-sociaal. Geraadpleegd op: 8 apr 2018.

 5. Griffioen, R., & Enders-Slegers, M. J. (2014). The effect of dolphin-assisted therapy on the cognitive and social development of children with down syndrome. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals, 27(4), 569–580. https://doi.org/10.2752/089279314X14072268687961580.

 6. Harrist, W., & Waugh, R. (2002). Dyadic synchrony: its structure and function in children’s development. Developmental review, 22, 555–592. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.5789&rep=rep1&type=pdf. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

 7. Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (2018). Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en adolescenten. http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Autisme-spectrum-stoornissen/Omschrijving/Algemeen-24. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

 8. Mohangoo, A. D., & Buitendijk, S. E. (2009). Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997–2007: Gebaseerd op de landelijke verloskundige en neonatologie registraties. Leiden: TNO.

 9. Myers, G. (2007). The significance of children and animals: social development and our connections to other species (2e druk). West Lafayette: Purdue University Press.

 10. Rondal, J. (2002). Language in aging persons with Down syndrome. Down syndrome research and practice, 8 (1), pag. 1–9. https://www.researchgate.net/publication/11449959_Language_in_aging_persons_with_Down_syndrome. Geraadpleegd op: 6 apr 2018.

 11. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis & developmental psychology. New York: Basic Books.

 12. Wilson, E. O. (1984). Biophilia: the human bond with other species. Cambridge: Harvard University Press.

Download references

Author information

Correspondence to Richard Griffioen Msc.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Griffioen, R., Maurer, C. Dierondersteunde programma’s voor kinderen met Downsyndroom en/of autismespectrumstoornis. Jeugdbeleid 12, 113–119 (2018). https://doi.org/10.1007/s12451-018-0176-z

Download citation