Vroegtijdige herkenning is belangrijk bij longfibrose

Samenvatting

Longfibrose is zeldzaam en wordt dikwijls pas laat herkend, wanneer er vaak al substantiële longschade opgetreden is. Het is belangrijk dat huisartsen longfibrose vroegtijdig herkennen, want nieuwe therapeutische mogelijkheden kunnen achteruitgang van de longfunctie in een eerder stadium remmen. Aan de hand van een casus beschrijven wij de diagnostiek van longfibrose.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. 1.

    Kraan JW, Van de Blink B, Van den Toorn LM, et al. Idiopathische pulmonale fibrose: nieuwe inzichten. Ned Tijdschr Geneeskd 2015;159:A8148.

  2. 2.

    Heins M, Spreeuwenberg P, Heijmans M. Leven met een longziekte in Nederland. Cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte 2018. Utrecht: Nivel, 2018.

  3. 3.

    Schlatman M. Rapport Longfibrosezorg in Nederland – door de ogen van de patiënt. Amersfoort: Longfibrose patiëntenvereniging, 2018.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Miranda Geelhoed.

Additional information

Geelhoed M, Van den Haak H, Damoiseaux R, Miedema J. Vroegtijdige herkenning is belangrijk bij longfibrose. Huisarts Wet 2021;64(3):50-2. DOI:10.1007/s12445-021-1051-0.

Mogelijke belangenverstrengeling: Jelle Miedema heeft een vergoeding ontvangen voor het geven van lezingen (Boehringer Ingelheim, Roche) en Adviesraad (Boehringer Ingelheim).

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Geelhoed, M., van den Haak, H., Damoiseaux, R. et al. Vroegtijdige herkenning is belangrijk bij longfibrose. Huisarts Wet 64, 50–52 (2021). https://doi.org/10.1007/s12445-021-1051-0

Download citation