Eerste hulp bij diabetisch voetulcus

Samenvatting

Een voetulcus is een gevreesde complicatie van diabetes, met een grote recidiefkans, een hoog risico op amputatie en een hoge 5-jaarsmortaliteit. Plaats en diepte van het ulcus en een vermoeden van perifeer arterieel vaatlijden of ernstige infectie bepalen of de patiënt met spoed moet worden verwezen naar een voetenteam voor nadere diagnostiek en behandeling. Als de huisarts het ulcus zelf behandelt, dan altijd samen met een podotherapeut om druk op het ulcus weg te nemen, en niet langer dan 2 weken.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

De diagnose PAV is nooit à vue te stellen, maar uitsluitend op basis van aanvullend onderzoek.

Figuur 6

Hier is sprake van meer dan een milde infectie; spoedverwijzing is noodzakelijk om amputatie te voorkomen.

Literatuur

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jaap Kroon.

Additional information

Kroon J, Schaper NC, Stoeldraaijers L. Eerste hulp bij diabetisch voetulcus. Huisarts Wet 2021;64(3):53-8. DOI:10.1007/s12445-021-1048-8.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kroon, J., Schaper, N. & Stoeldraaijers, L. Eerste hulp bij diabetisch voetulcus. Huisarts Wet 64, 53–58 (2021). https://doi.org/10.1007/s12445-021-1048-8

Download citation