Denk aan vaccineren bij een afweerstoornis

Samenvatting

Het aantal patiënten met een verworven afweerstoornis neemt toe. Infectiepreventie door vaccinatie is voor hen van extra belang. Toch is de vaccinatiegraad binnen deze groep laag. Een Nederlands overzichtsartikel bespreekt de verschillende aspecten van vaccinatie bij deze patiënten. Huisartsen kunnen wellicht een rol spelen door bij hen ook alert te zijn op de vaccinatiestatus.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Gijs Baaten.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Baaten, G. Denk aan vaccineren bij een afweerstoornis. Huisarts Wet 63, 20 (2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0769-4

Download citation