De seksuele moraal van de huisarts: l’histoire se répète

Samenvatting

De bezwaren die huisartsen hebben tegen de abortuspil en PrEP zijn niet heel anders dan die tegen de anticonceptiepil en abortus in de jaren zestig en zeventig. Ze zijn niet evidencebased, maar vooral emotioneel gekleurd. In de spreekkamer hoort niet de seksuele moraal van de huisarts, maar diens professionele houding de doorslag te geven.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

  1. 1.

    Leusink P. Seks, dat spreekt vanzelf? Huisarts Wet 2015;58:582-5.

  2. 2.

    Hofmans A. Orale contraceptiva. Huisarts Wet 1966;9:197-8.

  3. 3.

    Bangma P. Huisarts en anticonceptie. Huisarts Wet 1971;14:481-8.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Peter Leusink.

Additional information

Leusink P. De seksuele moraal van de huisarts: l’histoire se répète. Huisarts Wet 2020;63(7):33-5. DOI:10.1007/s12445-020-0546-4.

Mogelijke belangenverstrengeling: de auteur is voorzitter van de expertgroep seksHAG.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Leusink, P. De seksuele moraal van de huisarts: l’histoire se répète. Huisarts Wet 63, 33–35 (2020). https://doi.org/10.1007/s12445-020-0754-y

Download citation