Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 4, pp 3–3 | Cite as

De mondige patiënt is van alle tijden

  • Sjoerd Hobma
Redactioneel

Samenvatting

Persoonlijke diabeteszorg, zonder klemmende protocollen en meer aandacht voor de wensen van de patiënt. Daarvoor pleit Diabetes Federatie directeur Lea Bouwmeester in dit nummer. Heel goed, als huisarts ben ik het helemaal eens met wat ze wil bereiken. Toch wringt er iets.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Hobma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations