Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 20–23 | Cite as

‘Het meeste leer je in de praktijk

Verpleegkundige Daisy Fung over studie en werk
  • Peter Bakens
In gesprek

Samenvatting

Door de veranderingen in de langdurige zorg is ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers steeds belangrijker geworden. En dat zal alleen maar toenemen. Zijn jonge zorgverleners die aan het begin staan van hun loopbaan hiervoor voldoende toegerust? Hoe kijkt een aankomend professional aan tegen het vak? Redacteur Peter Bakens sprak met verpleegkundige in spe Daisy Fung.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Peter Bakens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations