Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

Van burgerinitiatief tot bruisende ontmoetingsplek

Het PieterBrueghelHuis in Veghel
  • Dieuwke de Boer
Article

Samenvatting

Een veilige en vertrouwde plek creëren voor iedereen die op zoek is naar een betekenisvolle invulling van de dag. Dat was twee jaar geleden de uitkomst van gesprekken tussen maatschappelijke organisaties en een aantal inwoners van Veghel (tegenwoordig Meierijstad) over de veranderingen in de zorg. Een en ander resulteerde in een breed gedragen burgerinitiatief voor een inloop- en ontmoetingscentrum in een leegstaand pand aan de rand van Veghel. In mei 2017 opende het PieterBrueghelHuis zijn deuren – en won nog datzelfde jaar de Denkbeeldprijs Dementie, onder andere vanwege de bijdrage die het levert aan een positievere beeldvorming over mensen met dementie. Dieuwke de Boer ging er op bezoek.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.freelance journalist

Personalised recommendations