Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Pact

  • Marco Blom
Aanrader
  • 72 Downloads

Samenvatting

Op donderdag 8 maart ondertekenden meer dan veertig organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Met dit pact wil de nieuwe minister van VWS, Hugo de Jonge, een landelijke coalitie in het leven roepen om een succesvolle aanpak te vinden voor drie belangrijke thema’s in de ouderenzorg: eenzaamheid bestrijden, langer thuis wonen met zorg stimuleren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Herkenbare problemen voor iedereen die in de ouderenzorg werkt.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Marco Blom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations