Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld

Samenvatting

Alda kampt al tien jaar met dementie. Thuis in het Limburgse Margraten wordt zij al die tijd verzorgd door haa man Kim die ondersteuning krijgt van de thuiszorg. Fotograaf Chris Keulen won de Zilveren Camera, de belangrij ste journalistieke fotoprijs in Nederland, voor de serie Kwetsbare Liefde die hij de afgelopen twee jaar over Alda en Kim maakte. Keulen bezoekt het echtpaar twee tot drie keer per maand.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations