Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

Collega’s geven antwoord op dilemma’s uit de zorgpraktijk: Moeder rookt weer

  • Frans Hoogeveen
  • Bernadette Willemse
Het dilemma
  • 74 Downloads

Samenvatting

Mijn moeder heeft vanaf haar vijftiende gerookt. Vijf jaar geleden is ze na benauwdheidsklachten op aanraden van haar huisarts met veel moeite gestopt. Sinds twee jaar heeft ze dementie en nu lijkt ze vergeten dat ze al jaren niet meer rookt. Ze koopt weer sigaretten bij de buurtwinkel of laat die door buren kopen. Mijn moeder woont nog thuis en krijgt elke dag thuiszorg. De ene thuiszorgmedewerker spreekt haar vermanend toe als ze rookt, een ander zegt: ‘Laat haar toch!’ Gevaar voor brand is er in haar geval niet en ik zie dat ze van haar sigaret geniet. Maar soms wordt ze er ook weer benauwd van. Wat moet ik doen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations