Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 24–26 | Cite as

Van twee kanten belaagd: Stress bij verzorgenden door onbegrepen gedrag

  • Theo Hazelhof
  • Debby Gerritsen
Article
  • 115 Downloads

Samenvatting

Onbegrepen gedrag is een hot item in de dementiezorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft er een speerpunt van gemaakt en ook de wetenschap zit niet stil. Niet stil? Dat valt tegen als het gaat om de stress die verzorgenden van dergelijk gedrag kunnen ondervinden. Wat is er bekend over dit onderwerp en hoe kunnen we stress bij verzorgenden ten gevolge van onbegrepen gedrag verminderen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  • Debby Gerritsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations