Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 18–19 | Cite as

De werkgroep Prezo: dementie op jonge leeftijd

  • Bohn Stafleu van Loghum
Team in beeld

Samenvatting

‘Ruim anderhalf jaar geleden kwamen wij voor het eerst bijeen. Medewerkers van Perspekt en leden van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd sloegen de handen ineen om te bouwen aan een kwaliteitssysteem voor zorgverlening aan mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen.’

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations