Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 12–12 | Cite as

Euthanasie bij mensen met gevorderde dementie is niet te rijmen met handelen conform de bestaande wettelijke zorgvuldigheidseisen

  • Bohn Stafleu van Loghum
De stelling

Samenvatting

Het debat in de Nederlandse samenleving over euthanasie bij gevorderde dementie is vaak een dialoog tussen mensen van wie de mening al vaststaat. Voorstanders hameren op het recht van elk mens om zelf te beslissen wanneer het lijden genoeg is geweest en het leven beëindigd moet worden.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations