Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 7–7 | Cite as

Dagelijks leven

  • Bernadette Willemse
Aanrader

Samenvatting

In november was ik op het jaarevent van het Deltaplan Dementie. Alle deelnemers kregen er het nieuwe boek van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The: Dagelijks leven met dementie.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations