Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 7–7 | Cite as

Dagelijks leven

  • Bernadette Willemse
Aanrader
  • 37 Downloads

Samenvatting

In november was ik op het jaarevent van het Deltaplan Dementie. Alle deelnemers kregen er het nieuwe boek van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The: Dagelijks leven met dementie.

In november was ik op het jaarevent van het Deltaplan Dementie. Alle deelnemers kregen er het nieuwe boek van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The: Dagelijks leven met dementie. Een blik achter de voordeur. De centrale vragen hiervan zijn: ‘Weten we eigenlijk wel wat de behoeften zijn van mensen met dementie en hun naasten?’ en: ‘Doen we wel de goede dingen?’ Nou, niet altijd. Het boek maakt op een soms confronterende manier duidelijk waar zorg en ondersteuning volgens mensen met dementie en hun naasten beter kunnen en moeten.

Met name de verhalen over de diagnose troffen mij, omdat dit een onderwerp is dat mij en mijn collega’s ook zeer bezighoudt. Hier lijkt nog een wereld te winnen. Veel van de mensen met wie Anne-Mei The sprak, vertellen dat hulpverleners hun na de diagnose geen toekomstperspectief schetsten of steun boden. Terwijl mensen met dementie en hun naasten zeggen op zo’n moment juist te willen weten wat de diagnose voor hen persoonlijk betekent; juist dan hebben zij behoefte aan informatie en steun om hun nieuwe leven met dementie vorm te geven.

En dan is er nog een andere belangrijke kwestie die het boek aan de orde stelt: wie ondersteunt de mantelzorgers? Uit de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en de Monitor Woonvormen Dementie weten we dat de belasting die mantelzorgers ervaren de afgelopen jaren is toegenomen. Dagelijks leven met dementie laat zien dat mantelzorgers behoefte hebben aan iemand met verstand van dementie en inlevingsvermogen die samen met hen nadenkt over hoe om te gaan met allerlei lastige situaties. Een vertrouwenspersoon die werkelijk de belangen dient van de persoon met dementie. Casemanagers lijken daarvoor de aangewezen personen, maar uit de verhalen blijkt dat zij die rol nog onvoldoende invullen en zich vooral bezighouden met het regelen van allerlei praktische zaken.

Kortom, echt een boek om te lezen als je als professional werkt met mensen met dementie en hun mantelzorgers. En om je af te vragen hoe de ervaringen van de mensen in het boek zich verhouden tot jouw eigen praktijk. Want natuurlijk, we doen in dit veld ons werk met veel passie en betrokkenheid, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering.

We zijn er nog niet. Wat kunnen we morgen zelf anders doen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations