Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 1, pp 5–7 | Cite as

Kleinbeeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld
  • 39 Downloads

Samenvatting

‘Die mensen hadden het heel gezellig, maar ik zag één Turks vrouwtje eenzaam in de hoek zitten. Ze deed niet mee met de spelletjes, want ze begreep niet wat de bedoeling was en sprak de taal niet.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations