Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 41, Issue 7, pp 1093–1094 | Cite as

C,O-Nitration of 17β-Acetoxy-17α-ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,11α-diol

 • L. E. Golubovskaya
 • V. M. Rzheznikov
Short Communications

Keywords

Organic Chemistry 

REFERENCES

 1. 1.
  Gilbert, J., Fuentes, M., Ojasso, T., Dore, J.-C., and Pons, M., J. Med. Chem., 1997, vol. 40, p. 1104.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Golubovskaya, L.E. and Rzheznikov, V.M., Russ. J. Org. Chem., 1997, vol. 33, p. 561.Google Scholar
 3. 3.
  Rzheznikov, V.M., Golubovskaya, L.E., Shevelev, S.A., and Shakhnes, A.Kh., Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1999, p. 1195.Google Scholar
 4. 4.
  Rzheznikov, V.M., Golubovskaya, L.E., Minailova, O.N., and Pokrovskaya, E.V., Abstracts of Papers, VIII kongress “Chelovek i lekarstvo” (VIIIth Congress “Man and Drug”) Moscow, 2001, p. 609.Google Scholar
 5. 5.
  Brooks, S.C., US Patent no. 4 636 496, 1987; Chem. Abstr., 1987, vol. 106, no. 176 738 t.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2005

Authors and Affiliations

 • L. E. Golubovskaya
  • 1
 • V. M. Rzheznikov
  • 1
 1. 1.Institute of Experimental Endocrinology, Endocrinology Research CenterRussian Academy of Medical SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations