Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 40, Issue 11, pp 1689–1690 | Cite as

Monosaccharide dimethylhydrazones

 • A. P. Tantsyrev
 • L. V. Kanitskaya
 • A. V. Rokhin
 • G. G. Levkovskaya
Short Communications
 • 36 Downloads

REFERENCES

 1. 1.
  Comprehensive Organic Chemistry, Barton, D. and Ollis, W.D., Eds., Oxford: Pergamon, 1979, vol. 11; Translated under the title Obshchaya organicheskaya khimiya, Moscow: Khimiya, 1985, vol. 11, p. 127.Google Scholar
 2. 2.
  Kochetkov, N.K., Bochkov, A.F., Dmitriev, B.A., Usov, A.I., Chizhov, O.S., and Shibaev, V.N., Khimiya uglevodov, Moscow: Khimiya, 1967.Google Scholar
 3. 3.
  Kitaev, Yu.P. and Buzykin, B. I., Gidrazony (Hidrazones), Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 4. 4.
  Praktikum po khimii uglevodov (monosakharidy) (Practicum on Carbohydrate Chemistry. Monosccarides), Zhdanova, Yu. A., Ed., Moscow: Vysshaya Shkola, 1973.Google Scholar
 5. 5.
  Belyaev, E.Yu., N,N-Dimethylhydrazin v organicheskom sinteze (N,N-Dimethylhydrazines in Organic Synthesis), Krasnoyarsk: Izd. Sibir. Gos. Techn. Univ., 1999.Google Scholar
 6. 6.
  Levkovskaya, G.G., Bozhenkov, G.V., Larina, L.I., and Mirskova, A.N., Zh.Org.Khim., 2002, vol. 38, p. 1554; Levkovskaya, G.G., Bozhenkov, G.V., Malyushenko, R.N., and Mirskova, A.N., Zh.Org.Khim., 2001, vol. 37, p. 1876; Levkovskaya, G.G., Bozhenkov, G.V., Mirskova, A.N., and Tantsyrev, A.P., RF Patent 2186772; Byull. Izobr., 2002, no. 22.Google Scholar
 7. 7.
  Bozhenkov, G.V., Levkovskaya, G.G., Mirskova, A.N., Dolgushin, G.V., Larina, L.I., and Ushakov, P.E., Zh.Org.Khim., 2003, vol. 39, p. 1140.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • A. P. Tantsyrev
  • 1
  • 2
 • L. V. Kanitskaya
  • 1
  • 2
 • A. V. Rokhin
  • 1
  • 2
 • G. G. Levkovskaya
  • 1
  • 2
 1. 1.Faworsky Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian DivisionRussian Academy of SciencesIrkutskRussia
 2. 2.Irkutsk State Technical UniversityIrkutskRussia

Personalised recommendations