Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 75, Issue 11, pp 1830–1839 | Cite as

Synthesis and Properties of Extracomplexes of Tetrasubstitued Phthalocyanines

 • G. P. Shaposhnikov
 • V. E. Maizlish
 • V. P. Kulinich
Article

Abstract

Extracomplexes of metals of groups III and IV of the periodic system with tetrasubstitued phthalocyanines containing halogen atoms, nitro-, amino-, hydroxy-, cyano-, and tert-butyl groups as substituents were synthesized. Their spectral and other properties were characterized.

Keywords

Halogen Phthalocyanine Cyano Periodic System Halogen Atom 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  The Chemistry of Synthetic Dyes, Venkataraman, K., Ed., New York: Academic Press, 1971, vol. 5.Google Scholar
 2. 2.
  Porfiriny: spektroskopiya, elektrokhimiya, priminenie (Porphyrins: Spectroscopy, Electrochemistry, Application), Enikolopyan, N.S., Ed., Moscow: Nauka, 1987.Google Scholar
 3. 3.
  Uspekhi khimii porfirinov (Pregress in the Chemistry of Porphyrins), Golubchikov, O.A., Ed., St. Petersburg: NIIkhimii, St. Petersburg State University, 1997, vol. 1; 1999, vol. 2.Google Scholar
 4. 4.
  Berezin, B.D., Koordinatsionnye soedineniya porfirinov i ftalotsianina (Coordination Compounds of Porphyrins and Phthalocyanine), Moscow: Nauka, 1978.Google Scholar
 5. 5.
  Phthalocyanines: Properties and Applications, Leznoff, C.C. and Lever A.B.P., Eds., New York: VCH, 1989, vol. 1; 1993, vol. 2; 1993, vol. 3; 1996, vol. 4.Google Scholar
 6. 6.
  Dyankova, N. and Popova, N., Khim. Ind. (Sofia), 1970, no. 1, p. 21.Google Scholar
 7. 7.
  Tabei, H. and Pyjuki, M., Japan J. Appl. Phys., 1985, vol. 24, no.9, p. 1685.Google Scholar
 8. 8.
  Mikhailenko, S.A., Korobkova, E.V., and Luk'yanets, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1970, vol. 40, no.2, p. 400.Google Scholar
 9. 9.
  Klyuev, V.N, Berezin, B.D., and Shiryaeva, L.S., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, vol. 13, no.7, p. 997.Google Scholar
 10. 10.
  Maizlish, V.E., Shaposhnikov, G.P., Mochalova, N.L., and Smirnov, R.P., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1988, vol. 31, no.5, p. 42.Google Scholar
 11. 11.
  Negrimovskii, V.M., Derkacheva, V.M., and Luk'yanets, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1991, vol. 61, no.2, p. 460.Google Scholar
 12. 12.
  Osipov, Yu.M, Shaposhnikov, G.P., Kulinich, V.P., and Smirnov, R.P., Khim. Geterotsikl. Soedin., 1989, no. 1, p. 74.Google Scholar
 13. 13.
  Borodkin V.F. and Smirnov, R.P., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1961, vol. 14, no.2, p. 287.Google Scholar
 14. 14.
  Suzuki S. and Banzo, Y., J. Chem. Soc. Japan, Ind. Chem. Sect., 1964, vol. 72, no.3, p. 717.Google Scholar
 15. 15.
  Al'yanov, M.I. and Borodkin V.F., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1968, vol. 11, no.3, p. 330.Google Scholar
 16. 16.
  Mikhailenko, S.A., Derkacheva, V.M., and Luk'yanets, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1981, vol. 51, no.7, p. 1650.Google Scholar
 17. 17.
  Maizlish, V.E., Fedosova, N.L., Smirnov, R.P., Anoshkin, M.Yu., and Shaposhnikov, G.P., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1990, vol. 33, no.8, p. 41.Google Scholar
 18. 18.
  Shaposhnikov, G.P., Kulinich, V.P., Maizlish, V.E., Uspekhi khimii porfirinov (Pregress in the Chemistry of Porphyrins), Golubchikov, O.A., Ed., St. Petersburg: Izd. NIIkhimii of St. Petersburg State University, 1999, vol. 2, p. 90.Google Scholar
 19. 19.
  Shaposhnikov, G.P., Osipov, Yu.M, Kulinich, V.P., and Smirnov, R.P., Abstracts of Papers, XVII Vsesoyuznoe Chugaevskoe soveshchsnie po khimii kompleksnykh soedinenii (XVII All-Union Tchugaev Conf. on the Chemistry of Coordination Compounds), Minsk, 1990, part 1, p. 41.Google Scholar
 20. 20.
  Smirnov, R.P., Shaposhnikov, G.P., Kulinich, V.P., and Osipov, V.M, Abstracts of Papers, 15th Int. Symp. on Macrocyclic Chemistry, Odessa, 1990, p. 83.Google Scholar
 21. 21.
  Maizlish, V.E., Shaposhnikov, G.P., Kulinich, V.P., Shishkina, O.V., and Smirnov, R.P., Zh. Obshch. Khim., 1997, vol. 67, no.5, p. 846.Google Scholar
 22. 22.
  Gavrilin, E.V., Shishkina, O.V., Shaposhnikov, G.P., Maizlish, V.E., Kulinich, V.P., and Smirnov, R.P., Zh. Obshch. Khim., 1996, vol. 66, no.10, p. 1732.Google Scholar
 23. 23.
  Sidorov, A.N. and Kotlyar, P.P., Optika Spektr., 1961, vol. 11, no.2, p. 175.Google Scholar
 24. 24.
  Smith, A.L., Applied Infrared Spectroscopy: Fundamentals, Techniques, and Analytical Problem-Solving, New York: Wiley, 1979.Google Scholar
 25. 25.
  Wohrle, D. and Hundoif, U., Macromol. Chem., 1985, vol. 186, no.11, p. 2177.Google Scholar
 26. 26.
  Osipov, Yu.M, Islyaikin, M.K., Shaposhnikov, G.P., Kulinich, V.P., and Smirnov, R.P., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1988, vol. 31, no.3, p. 31.Google Scholar
 27. 27.
  Negrimovskii, V.M., Derkacheva, V.M, and Luk'yanets, E.A., Abstracts of Papers, XVI Vsesoyuznoe Chugaevskoe soveshchsnie po khimii kimpleksnykh soedinenii (XVI All-Union Tchugaev Conf. on the Chemistry of Coordination Compounds), Krasnoyarsk, 1987, part II, p. 464.Google Scholar
 28. 28.
  Derkacheva, V.M., Kaliya, O.L., and Luk'yanets, E.A., Zh. Obshch. Khim., 1983, vol. 53, no.1, p. 183.Google Scholar
 29. 29.
  Akopov, A.S., Borovkov, N.Yu., and Shchigal, O.V., Koord. Khim., 1986, vol. 12, no.8, p. 1051.Google Scholar
 30. 30.
  Shaposhnikov, G.P., Osipov, Yu.M., Kulinich, V.P., and Smirnov, R.P., Abstracts of Papers, Vsesoyuznaya konferentsiya “Elektronika organicheskikh materialov” (All-Union Conf. “Electronics of Organic Materials”), Moscow, 1990, p. 83.Google Scholar
 31. 31.
  Ovchinnikov, A.A., Khidekel', L.M., and Spektor, V.N., Usp. Khim., 1991, vol. 60, no.2, p. 676.Google Scholar
 32. 32.
  Fedorov, M.I., Maksimov, V.K., and Shorin, V.A., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1996, vol. 39, nos.1–2, p. 55.Google Scholar
 33. 33.
  Anoshkin, M.Yu., Pakhomov, L.G., Fel', Ya.A., and Shaposhnikov, G.P., Abstracts of Papers, Vsesoyuznaya konferentsiya “Khimicheskie sensory-89” (All-Union Conf. “Chemical Sensors-89”), Leningrad, 1989, p. 126.Google Scholar
 34. 34.
  Alekseev, L.N., Dubenskov, P.M., Kucherenko, V.I., and Shaposhnikov, G.P., Abstracts of Papers, Vsesoyuznaya konferentsiya “Sovremennoe sostoyanie analiticheskogo priborostroeniya v oblasti analiza gazovykh sred i radiospektroskopii” (All-Union Conf. “Modern State of Analytical Instrumentation Technologies in the Field of the Analysis of Gaseous Media and Radiospectroscopy”), Smolensk, 1991, p. 89.Google Scholar

Copyright information

© MAIK "Nauka/Interperiodica" 2005

Authors and Affiliations

 • G. P. Shaposhnikov
  • 1
 • V. E. Maizlish
  • 1
 • V. P. Kulinich
  • 1
 1. 1.Ivanovo State University of Chemical EngineeringIvanovoRussia

Personalised recommendations