Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 62, Issue 6, pp 1459–1461 | Cite as

Oligomerization of organochlorosilanes in the acetylacetone—carbamide system

 • E. S. Trankina
 • B. G. Zavin
 • A. M. Muzafarov
Brief Communications

Abstract

Condensation of acetylacetone with carbamide in nonpolar media (benzene, toluene) is initiated by organochlorosilanes. The reaction rapidly occurs under mild conditions to give oligosiloxanes and 4,6-dimethylpyrimidin-2(1H)-one hydrochloride. The conversion of chlorosilanes and the yields of oligosiloxanes are nearly ∼100%.

Key words

organochlorosilanes hydrolytic polycondensation oligomerization in active media oligo- and polydiorganosiloxanes diorganocyclosiloxanes cascade reactions 1,3-diketones acetylacetone urea condensation pyrimidines 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  M. Butts, J. Cella, C. Wood, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 3th ed., Eds H. F. Mark, J. I. Kroschwitz, Wiley—Interscience, Hoboken, NJ, 2004, 765.Google Scholar
 2. 2.
  M. G. Voronkov, V. P. Mileshkevich, Yu. A. Yuzhelevskii, Siloksanovaya svyaz’ [Siloxane Bonding], Nauka (Siberian Branch), Novosibirsk, 1976, 413 pp. (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  E. A. Chernyshev, V. N. Talanov, Khimiya elementoorganicheskikh monomerov i polimerov [The Chemistry of Organic Heteroatom Monomers and Polymers], KolosS, Moscow, 2011, 440 pp. (in Russian).Google Scholar
 4. 4.
  Oligoorganosiloksany (svoistva, poluchenie, primenenie) [Oligoorganosiloxanes (Properties, Synthesis, and Applications)], Ed. M. V. Sobolevskii, Khimiya, Moscow, 1985, 264 pp. (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  L. M. Khananashvili, Khimiya i tekhnologiya elementoorganicheskikh monomerov i polimerov [The Chemistry and Technology of Organic Heteroatom Monomers and Polymers], Khimiya, Moscow, 1998, 528 pp. (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  V. V. Zuev, A. V. Kalinin, Phosphorus, Sulfur Silicon, 2003, 178, 1289.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  D. S. Fattakhova, V. V. Jouikov, M. G. Voronkov, J. Organomet. Chem., 2000, 613, 170.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  S. V. Basenko, M. G. Voronkov, Dokl. Akad. Nauk, 1994, 339, 486 [Dokl. Chem. (Engl. Transl.), 1994, No. 4].Google Scholar
 9. 9.
  S. V. Basenko, L. V. Klyba, M. G. Voronkov, Zh. Obshch. Khim., 2000, 70, 1459 [Russ. J. Gen. Chem. (Engl. Transl.), 2000, 70].Google Scholar
 10. 10.
  M. G. Voronkov, N. P. Ivanova, Zh. Obshch. Khim., 1998, 68, 699 [Russ. J. Gen. Chem. (Engl. Transl.), 1998, 68].Google Scholar
 11. 11.
  E. A. Chernyshev, T. L. Krasnova, Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.), 1997, 46, 1586 [Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1997, 1663].CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  M. Ando, M. Ikeno, Chem. Lett., 1980, 1255.Google Scholar
 13. 13.
  M. G. Voronkov, S. V. Basenko, J. Organomet. Chem., 1995, 500, 325.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  E. A. Chernyshev, P. V. Ivanov, D. N. Golubykh, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2001, 50, 1998 [Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2001, 1909].CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  P. V. Ivanov, Vestnik MITKhT [Bulletin of the Moscow State University of Fine Chemical Technologies], 2011, 6, No. 3, 3 (in Russian).Google Scholar
 16. 16.
  N. S. Leznov, L. A. Sabun, K. A. Andrianov, Zh. Obshch. Khim., 1959, 29, 1508 [J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1959, 29].Google Scholar
 17. 17.
  N. S. Leznov, L. A. Sabun, K. A. Andrianov, Zh. Obshch. Khim., 1959, 29, 1518 [J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1959, 29].Google Scholar
 18. 18.
  E. V. Egorova, N. G. Vasilenko, N. V. Demchenko, E. A. Tatarinova, A. M. Muzafarov, Dokl. Akad. Nauk, 2009, 424, 200 [Dokl. Chem. (Engl. Transl.), 2009].Google Scholar
 19. 19.
  A. A. Bychkova, F. V. Soskov, A. I. Demchenko, P. A. Storozhenko, A. M. Muzafarov, Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2011, 60, 2384 [Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2011, 2337].CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  A. N. Nesmeyanov, N. A. Nesmeyanov, Nachala organicheskoi khimii [The Basics of Organic Chemistry], Moscow, Khimiya, 1974, Book 2, 744 (in Russian).Google Scholar
 21. 21.
  P. V. Ivanov, V. I. Maslova, N. M. Buzyreva, N. G. Mazhoro- va, D. N. Golubykh, L. V. Kostikova, A. S. Mozzhukhin, E. A. Chernyshev, Zh. Vses. Khim. O-va im. D. I. Mendeleeva, 1998, 42, No. 6, 87 [Mendeleev Chem. J. (Engl. Transl.), 1998, 42].Google Scholar
 22. 22.
  G. K. Mittapalli, F. Zhao, A. Jackson, H. Gao, J. E. Macdonald, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 22, 4955.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  V. S. Reznik, A. A. Muslinkin, A. N. Shirshov, N. A. Spiridonova, N. G. Pashkurov, V. D. Akamsin, E. A. Gurulev, Khim.-Farm. Zh., 2001, 35, No. 12, 672 [Pharm. Chem. J. (Engl. Transl.), 2001, 35, No. 12].Google Scholar
 24. 24.
  V. S. Semenov, V. D. Akamsin, K. M. Enikeev, V. S. Reznik, Zh. Obshch. Khim., 1999, 69, 1439 [Russ. J. Gen. Chem., 1999, 69].Google Scholar
 25. 25.
  M. A. Giniyatullina, G. I. Podzigun, V. S. Reznik, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1986, 35 [Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1986, 159].CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  M. Goodgame, R. V. Johns, Inorg. Chim. Acta, 1981, 55, 15.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  R. Battistuzzi, G. Peyronel, Polyhedron, 1983, 2, 471.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Authors and Affiliations

 • E. S. Trankina
  • 1
 • B. G. Zavin
  • 1
 • A. M. Muzafarov
  • 1
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation

Personalised recommendations