Advertisement

Synthesis of N,N-disubstituted (Z)-O-methylnicotinamide oximes

 • A. M. Martsynkevich
 • V. V. Zakharychev
 • N. I. Sharanina
Full Articles

Abstract

A number of (Z)-N,N-dialkyl- and (Z)-N-acyl-N-alkyl-O-methylnicotinamide oximes was synthesized. Their configuration was confirmed by the NOESY experiment. Evaluation of fungicidal activity of compounds obtained was performed.

Key words

pyridines substituted at position 3 N,O-substituted amide oximes E,Z-isomerism O-alkylation N-acylation fungicides 1H NMR spectroscopy 

References

 1. 1.
  V. G. Granik, Osnovy meditsinskoi khimii [Basics of Medicinal Chemistry], Vuzovskaya kniga, Moscow, 2001, 384 pp. (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  A. Kleemann, J. Engel, Pharmazeutische Wirkstoffe: Synthesen, Patente, Anwendungen, Thieme, Stuttgart-New York, 1982.Google Scholar
 3. 3.
  M. D. Mashkovskii, Lekarstvennye sredstva [Medicines], Meditsina, Moscow, 1998, Parts 1, 2.Google Scholar
 4. 4.
  N. N. Mel’nikov, Pestitsidy. Khimiya, tekhnologiya, primenenie [Pesticides. Chemistry, Technology, Application], Khimiya, Moscow, 1987, 712 pp. (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  The Pesticide Manual, 12th ed., Ed. C. D. S. Tomlin, British Crop Protection Council Publications, Hardback, 2000, 1250 pp.Google Scholar
 6. 6.
  H. Sauter, W. Steglich, T. Anke, Angew. Chem., Int. Ed., 1999, 38, 1328.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  RF Pat. 2341525; Chem. Abstrs, 2009, 150, 56187.Google Scholar
 8. 8.
  EP Pat. 178808; Chem. Abstrs, 1986, 105, 37476.Google Scholar
 9. 9.
  T. Leibold, F. Sasse, H. Reichenbach, G. Hoefle, Eur. J. Org. Chem., 2004, 2004, 431.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  O. Exner, N. Motekov, Coll. Czech. Chem. Commun., 1982, 47, 814.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  I. A. Poplavskaya, R. G. Kurmangalieva, Khimiya amidoksimov [Chemistry of Amide Oximes], Nauka, Alma-Ata, 1989, 141 pp. (in Russian).Google Scholar
 12. 12.
  P. Quadrelli, A. G. Invernizzi, M. Falzoni, P. Caramella, Tetrahedron, 1997, 53, 1787.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  O. Exner, V. Jehlička, A. Dondoni, A. C. Boicelli, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1974, 567.Google Scholar
 14. 14.
  Metodicheskie rekomendatsii po ispytaniyu khimicheskikh veshchestv na fungitsidnuyu aktivnost’ [Methodical Recommendations for Testing Chemical Compounds for Fungicidal Activity], NPO Zashchita rastenii, VNII KhSZR, Cherkassy, 1990, 68 pp. (in Russian).Google Scholar
 15. 15.
  M. Šaršúnová, V. Schwarz, Č. Michalec, Chromatografia na tenkych vrstách vo farmácii a v klinickej biochémii [Thin-layer Chromatography in Pharmacy and Clinical Biochemistry], Vydatel’stvo Osteva, Bratislava, Czechoslovakia, 1977.Google Scholar
 16. 16.
  Organicum. Organisch-chemisches Grundprakticum. 18, durch-gesehene Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1990.Google Scholar
 17. 17.
  G. Goto, K. Kawakita, T. Okutani, T. Miki, Chem. Pharm. Bull., 1986, 34, 3202.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 2011

Authors and Affiliations

 • A. M. Martsynkevich
  • 1
 • V. V. Zakharychev
  • 1
 • N. I. Sharanina
  • 1
 1. 1.D. I. Mendeleev University of Chemical Technology of RussiaMoscowRussian Federation

Personalised recommendations