Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 59, Issue 10, pp 1925–1929 | Cite as

3-Ethoxy-2,2-bis(methoxy-NNO-azoxy)propan-1-ol. Synthesis and X-ray diffraction analysis

 • I. N. Zyuzin
 • N. I. Golovina
 • D. B. Lempert
 • G. V. Shilov
Full Articles

Abstract

Reaction of bis(methoxy-NNO-azoxy)methane with formaldehyde in ethanol gives 3-ethoxy-2,2-bis(methoxy-NNO-azoxy)propan-1-ol as a minor product along with target 2,2-bis(methoxy-NNO-azoxy)ethanol. The structure of the former was confirmed by the counter synthesis and X-ray diffraction analysis.

Key words

azoxy compounds oxymethylation X-ray diffraction study 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  R. Behrend, E. König, Liebigs Ann. Chem., 1891, 263, 175.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  W. Traube, Liebigs Ann. Chem., 1898, 300, 81.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  V. N. Yandovskii, B. V. Gidaspov, I. V. Tselinskii, Usp. Khim., 1980, 49, 449 [Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.), 1980, 49, 237].Google Scholar
 4. 4.
  S. G. Zlotin, O. A. Luk’pyanov, Usp. Khim., 1993, 62, 157 [Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.), 1993, 62, 143].Google Scholar
 5. 5.
  J. A. Hrabie, L. K. Keefer, Chem. Rev., 2002, 102, 1135.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  I. N. Zyuzin, D. B. Lempert, Propellants, Explos., Pyrotech., 2007, 32, 42.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  V. G. Granik, N. B. Grigor’ev, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2002, 1268 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2002, 51, 1375].Google Scholar
 8. 8.
  J. Brand, T. Huhn, U. Groth, J. C. Jochims, Chem. Eur. J., 2006, 12, 499.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  R. B. Woodward, C. Wintner, Tetrahedron Lett., 1969, 10, 2689.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  I. N. Zyuzin, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1985, 2626 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 34, 2433].Google Scholar
 11. 11.
  I. N. Zyuzin, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1998, 1263 [Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.), 1998, 47, 1231].Google Scholar
 12. 12.
  O. A. Luk’yanov, N. I. Shlykova, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1998, 2262 [Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.), 1998, 47, 2193].Google Scholar
 13. 13.
  I. N. Zyuzin, G. N. Nechiporenko, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1998, 2390 [Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.), 1998, 47, 2317].Google Scholar
 14. 14.
  I. N. Zyuzin, Zh. Prikl. Khim., 2009, 82, 1677 [Russ. J. Appl. Chem. (Engl. Transl.), 2009, 82, 1829].Google Scholar
 15. 15.
  I. N. Zyuzin, D. B. Lempert, G. N. Nechiporenko, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2003, 1354 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2003, 52, 1431].Google Scholar
 16. 16.
  I. N. Zyuzin, N. I. Golovina, D. B. Lempert, G. N. Nechiporenko, G. V. Shilov, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2008, 619 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2008, 57, 632].Google Scholar
 17. 17.
  I. N. Zyuzin, D. B. Lempert, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2009, 2108 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2009, 58, 2173].Google Scholar
 18. 18.
  I. N. Zyuzin, Zh. Prikl. Khim., 2009, 82, 1647 [Russ. J. Appl. Chem. (Engl. Transl.), 2009, 82, 1799].Google Scholar
 19. 19.
  I. N. Zyuzin, D. B. Lempert, Tes. dokl., Vseross. konferenciya “Khimiya nitrosiedinenii i rodstvennykh azot-kislorodnykh sistem” [Abstrs, All-Russia Conf. “Chemistry of Nitro Compounds and Relative Nitrogen-Oxigen Systems”] (Moscow, October 21–23, 2009), Moscow, p. 48 (in Russian).Google Scholar
 20. 20.
  G. A. Marchenko, A. S. Mukhametzyanov, I. V. Tselinskii, Zh. Org. Khim., 1985, 21, 1426 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.), 1985, 21].Google Scholar
 21. 21.
  G. A. Marchenko, A. S. Mukhametzyanov, I. V. Tselinskii, A. S. Ermoshkin, Zh. Org. Khim., 1985, 21, 1429 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.), 1985, 21].Google Scholar
 22. 22.
  G. A. Marchenko, L. N. Punegova, L. F. Chertanova, T. G. Beskrovnaya, V. V. Cherevin, V. F. Sopin, Zh. Org. Khim., 1990, 26, 276 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.), 1990, 26].Google Scholar
 23. 23.
  G. A. Shvekhgeimer, N. F. Pyatakov, S. S. Novikov, Usp. Khim., 1959, 28, 466 [Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.), 1959, 28].Google Scholar
 24. 24.
  L. M. Kozlov, V. I. Burmistrov, Nitrospirty i ikh proizvodnye [Nitro Alcohols and their Derivatives], izd-vo Kazanskogo Khim.-Tekhnol. Instituta, Kazan’, 1960 (in Russian).Google Scholar
 25. 25.
  S. S. Novikov, V. V. Sevast’yanova, G. A. Shvekhgeimer, V. A. Shlyapochnikov, Khimiya alifaticheskikh i alitsiklicheskikh nitrosoedinenii [Chemistry of Aliphatic and Alicyclic Nitroso Compounds], Khimiya, Moscow, 1974, 416 pp. (in Russian).Google Scholar
 26. 26.
  M.-G. A. Shvekhgeimer, Usp. Khim., 1998, 67, 39 [Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.), 1998, 67, 35].Google Scholar
 27. 27.
  N. Ono, The Nitro Group in Organic Synthesis, Wiley-VCH, New York, 2001, p. 30.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  R. Ballini, L. Barboni, F. Fringuelli, A. Palmieri, F. Pizzo, L. Vaccaro, Green Chem., 2007, 9, 823.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Yu. A. Red’kin, G. A. Marchenko, L. N. Punegova, G. S. Stepanov, I. V. Tselinskii, Zh. Org. Khim., 1988, 24, 495 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 24].Google Scholar
 30. 30.
  O. A. Luk’yanov, N. I. Shlykova, V. A. Tartakovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1982, 1656 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1982, 31, 1475].Google Scholar
 31. 31.
  L. O. Atovmyan, N. I. Golovina, I. N. Zyuzin, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1987, 1309 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1987, 36, 1205].Google Scholar
 32. 32.
  W. E. Noland, M. S. Newman, S. S. Rawalay, in Organic Syntheses, coll. vol. 5, Wiley, New York, 1973, p. 833.Google Scholar
 33. 33.
  I. M. Gorsky, S. P. Makarov, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1934, 67, 996.CrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  V. V. Perekalin, E. S. Lipina, V. M. Berestovitskaya, D. A. Efremov, Nitroalkenes: Conjugated Nitro Compounds, John Wiley and Sons, Chichester, 1994, 256 pp.Google Scholar
 35. 35.
  R. Ballini, G. Bosica, D. Fiorini, A. Palmieri, Synthesis, 2004, 1938.Google Scholar
 36. 36.
  K. Motokura, M. Tada, Y. Iwasawa, Angew. Chem., Int. Ed., 2008, 47, 9230.CrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  I. L. Knunyants, L. S. German, I. N. Rozhkov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1964, 1630 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1964, 13, 1538)].Google Scholar
 38. 38.
  A. Baran’sky, M. Mikul’ska, R. Yasin’sky, Izv. Vuz Khim. Khim. Tekhnol., 2009, 52, No. 2, 3 [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhol. (in Russian), 2009, 52, No. 2, 3].Google Scholar
 39. 39.
  I. N. Zyuzin, D. B. Lempert, G. N. Nechiporenko, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2003, 726 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2003, 52, 761)].Google Scholar
 40. 40.
  G. A. Marchenko, L. F. Chertanova, Yu. T. Struchkov, B. I. Buzykin, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1987, 1777 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1987, 36, 1646].Google Scholar
 41. 41.
  L. F. Chertanova, G. A. Marchenko, L. A. Gazikasheva, Yu. T. Struchkov, V. F. Sopin, L. N. Punegova, A. S. Mukhametzyanov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 297 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1989, 38, 250)].Google Scholar
 42. 42.
  L. F. Chertanova, A. I. Yanovskii, Yu. T. Struchkov, G. A. Marchenko, V. F. Sopin, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 1200 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1989, 38, 1092].Google Scholar
 43. 43.
  G. A. Marchenko, L. F. Chertanova, M. Yu. Antipin, Yu. T. Struchkov, L. N. Punegova, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 294, 1169 [Dokl. Chem., 1987, 294].Google Scholar
 44. 44.
  V. N. Yandovskii, E. Yu. Dobrodumova, I. V. Tselinskii, Zh. Org. Khim., 1980, 16, 933 [Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.), 1980, 16].Google Scholar
 45. 45.
  G. M. Sheldrick, SHELXS-97, Program for the Solution of Crystal Structures, University of Göttingen, Germany, 1997.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc.  2010

Authors and Affiliations

 • I. N. Zyuzin
  • 1
 • N. I. Golovina
  • 1
 • D. B. Lempert
  • 1
 • G. V. Shilov
  • 1
 1. 1.Institute of Problems of Chemical PhysicsRussian Academy of SciencesChernogolovka, Moscow RegionRussian Federation

Personalised recommendations