Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 58, Issue 3, pp 640–645 | Cite as

Physicochemical properties of a new group of regulatory proteins isolated from various mammal tissues

 • I. A. Yamskov
 • I. V. Blagodatskikh
 • M. S. Krasnov
 • A. V. Borisenko
 • D. V. Margasyuk
 • V. V. Vecherkin
 • V. S. Skripnikova
 • P. A. Nazarova
 • S. A. Bitko
 • B. B. Berezin
 • I. V. Yaminskii
 • G. B. Meshkov
 • S. A. Grachev
 • M. V. Serebryakova
 • E. Yu. Rybakova
 • V. P. Yamskova
Full Articles
 • 33 Downloads

Abstract

The found similarity of the set of physicochemical characteristics of regulatory proteins active in microdoses isolated from various mammal tissues allows them to be assigned to a new group of previously unknown bioregulators.

Key words

regulatory proteins microdoses particle size protein structure 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. P. Yamskova, E. A. Modyanova, V. I. Levental’, T. P. Lankovskaya, O. K. Bocharova, A. G. Malenkov, Biofizika, 1977, 22, 168 [Byophysics (Engl. Transl.), 1977].Google Scholar
 2. 2.
  V. P. Yamskova, M. M. Reznikova, Zhurn. Obshch. Biol., 1991, 52, 181.Google Scholar
 3. 3.
  I. A. Yamskov, V. P. Yamskova, A. N. Danilenko, Z. S. Klemenkova, B. G. Antipov, F. R. Chernikov, M. M. Gusynina, E. Yu. Rybakova, Ros. Khim. Zhurn. (Zhurn. Ros. khim. o_va im. D.I. Mendeleeva), 1999, 43, 34 [Mendeleev Chem. J. (Engl. Transl.), 1999].Google Scholar
 4. 4.
  M. S. Krasnov, E. N. Grigoryan, V. P. Yamskova, Izv. Akad. Nauk. Ser. Biol., 2003, 1, 22 [Bull. Russ. Acad. Sci., Biology (Engl. Transl.), 2003].Google Scholar
 5. 5.
  M. S. Krasnov, E. N. Grigoryan, V. P. Yamskova, D. V. Boguslavskii, I. A. Yamskov, Radiats. Biologiya i Radioekologiya [Radiation Biology and Radioecology], 2003, 3, 265 (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  A. G. Malenkov, E. A. Modyanova, V. P. Yamskova, Tsitologiya, 1978, 20, 957.Google Scholar
 7. 7.
  E. I. Bueverova, E. V. Bragina, M. M. Reznikova, V. P. Yamskova, N. G. Khrushchov, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1985, 281, 158 [Dokl. Biochem. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1985].Google Scholar
 8. 8.
  R. A. Gundorova, I. P. Khoroshilova_Maslova, E. V. Chentsova, L. V. Ilatovskaya, V. P. Yamskova, I. Yu. Romanova, Voprosy Oftal’mologii [Problems of Ophthalmology], 1997, 113, 12 (in Russian).Google Scholar
 9. 9.
  D. V. Margasyuk, M. S. Krasnov, V. P. Yamskova, E. N. Grigoryan, I. A. Yamskov, Oftal’mologiya [Ophthalmology], 2005, 2, 81 (in Russian).Google Scholar
 10. 10.
  V. P. Yamskova, I. A. Yamskov, Ros. Khim. Zhurn. (Zhurn. Ros. khim. o_va im. D.I. Mendeleeva), 1999, 43, 74 [Mendeleev Chem. J. (Engl. Transl.), 1999].Google Scholar
 11. 11.
  I. A. Yamskov, A. A. Vinogradov, A. N. Danilenko, L. A. Maslova, E. Yu. Rybakova, V. P. Yamskova, Prikl. Biokhimiya i Mikrobiologiya [Applied Biochemistry and Microbiology] 2001, 37, 36 (in Russian).Google Scholar
 12. 12.
  T. A. Babushkina, T. P. Klimova, I. A. Yamskov, V. P. Yamskova, J. Mol. Liquids, 2005, 122, 84.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  U. K. Laemmli, Nature, 1970, 227, 680.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  D. Fu, R. O’Neill, Anal. Biochem., 1995, 227, 377.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  X. Shen, H. Perreault, J. Chromatogr., 1998, 811, 47.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  S. Cui, D. Arosio, K. Doherty, R. Brosh, A. Falaschi, A. Vindigni, Nucleic Acids Researches, 2004, 32, 2158.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  P. Stepanek, Dynamic Light Scattering. The Method and Some Applications, Ed. W. Brown, Oxford, Clarendron Press, 1993, 177 pp.Google Scholar
 18. 18.
  S. Provencher, Comp. Phys. Commun., 1982, 27, 213.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  A. S. Filonov, D. Yu. Gavrilko, I. V. Yaminskii, Programmnoe obespechenie dlya obrabotki trekhmernykh izobrazhenii “Femto_Skan Onlain” [3D Image Processing Software “FemtoSkan Onlain”], Tsentr Perspektivnykh Tekhnologii, Moscow, 2005, 89 pp. (in Russian).Google Scholar
 20. 20.
  S. Schuchardt, A. Sickman, EXS, 2007, 97, 141.Google Scholar
 21. 21.
  A. V. Evstratov, V. P. Yamskova, E. I. Bueverova, E. V. Bragina, M. M. Reznikova, Zhurn. Obshch. Biol., 1988, 49, 704 [J. Gen. Biol. (Engl. Transl.), 1988].Google Scholar
 22. 22.
  C. Ross, M. Poirier, Natural Medicine, 2004, 10, 10.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  U. Adolphi, W._M. Kulicke, Polymer., 1997, 38. 1513.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  J. Armstrong, R. Wenby, H. Meiselman, T. Fisher, Biophys. J., 2004, 87, 4259.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  K. Onuma, N. Kanzaki, N. Kobayashi, Macromol. Biosci., 2004, 4, 39.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  J. Olivier, J. Am. Soc. Exp. NeuroTherapeutics, 2005, 2, 108.Google Scholar
 27. 27.
  E. Ramis, Zhurn. Tekhn. Fiziki [J. Techn. Phys.], 2005, 75, 107 (in Russian).Google Scholar
 28. 28.
  E. Ramis, Zhurn. Tekhn. Fiziki [J. Techn. Phys.], 2006, 76, 121 (in Russian).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc.  2009

Authors and Affiliations

 • I. A. Yamskov
  • 1
 • I. V. Blagodatskikh
  • 1
 • M. S. Krasnov
  • 2
 • A. V. Borisenko
  • 2
 • D. V. Margasyuk
  • 1
 • V. V. Vecherkin
  • 1
 • V. S. Skripnikova
  • 1
 • P. A. Nazarova
  • 1
 • S. A. Bitko
  • 1
 • B. B. Berezin
  • 1
 • I. V. Yaminskii
  • 3
 • G. B. Meshkov
  • 3
 • S. A. Grachev
  • 4
 • M. V. Serebryakova
  • 5
 • E. Yu. Rybakova
  • 2
 • V. P. Yamskova
  • 2
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 2. 2.N. K. Kol’tsov Institute of the Development BiologyRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 3. 3.M. V. Lomonosov Moscow State UniversityMoscowRussian Federation
 4. 4.M. M. Shemyakin and Yu. A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 5. 5.Scientific Research Institute of Physicochemical MedicineMoscowRussian Federation

Personalised recommendations