Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 57, Issue 2, pp 383–388 | Cite as

N-(n-Alkyl)-N′-diphenylphosphorylureas as a new type of extractants for preconcentration of actinides and lanthanides

 • E. I. Goryunov
 • A. M. Safiulina
 • V. P. Morgalyuk
 • I. B. Goryunova
 • G. N. Molchanova
 • T. V. Baulina
 • E. I. Matrosov
 • P. V. Petrovskii
 • I. G. Tananaev
 • E. E. Nifant’ev
 • B. F. Myasoedov
Full Articles

Abstract

N-(n-Alkyl)-N′-diphenylphosphorylureas Ph2P(O)NHC(O)NHC n H2n+1 (n = 6–10) were synthesized by the reaction of diphenylphosphoryl isocyanate with primary n-alkylamines C n H2n+1NH2. The products (especially N-diphenylphosphoryl-N′-n-octylurea) are efficient extractants capable of extracting actinides and lanthanides from nitric acid solutions with high distribution coefficients.

Key words

diphenylphosphoryl isocyanate n-alkylamines phosphorylureas actinides lanthanides extraction 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Yu. V. Glagolenko, E. G. Dzekun, S. I. Rovnyi, V. K. Sazhnov, V. P. Ufimtsev, V. S. Broshevitskii, G. A. Laptev, V. I. Osnovin, B. S. Zakharkin, V. S. Smelov, E. A. Nenarokomov, B. V. Nikipelov, Vopr. Radiats. Bezopasnosti [Radiation Safety], 1997, Issue 2, 3 (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  A. M. Rozen, Z. I. Nikolotova, N. A. Kartashova, K. S. Yudina, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1975, 222, 1151 [Dokl. Chem., 1975 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 3. 3.
  B. F. Myasoedov, M. K. Chmutova, N. E. Kochetkova, O. E. Koiro, G. A. Pribylova, N. P. Nesterova, T. Ya. Medved’, M. I. Kabachnik, Solv. Extr. Ion Exch., 1986, 4, 61.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  E. P. Horwitz, D. G. Kalina, H. Diamond, G. F. Vandergrift, W. W. Schulz, Solv. Extr. Ion Exch., 1985, 3, 75.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  B. N. Laskorin, D. I. Skorovarov, E. A. Filippov, V. V. Yakshin, Radiokhimiya, 1985, 27, 156 [Sov. Radiochem., 1985, 27 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 6. 6.
  A. M. Rozen, Radiokhimiya, 1984, 26, 346 [Sov. Radiochem., 1984, 26 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 7. 7.
  A. M. Rozen, B. V. Krupnov, Uspekhi khimii, 1996, 65, 1052 [Russ. Chem. Rev., 1996, 65 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 8. 8.
  T. Q. Ly, J. D. Wollins, Coord. Chem. Rev., 1998, 176, 451.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  F. D. Sokolov, V. V. Brusko, N. G. Zabirov, R. A. Cherkasov, Curr. Org. Chem., 2006, 10, 27.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  O. I. Artyushin, E. V. Sharova, I. L. Odinets, S. V. Lenevich, V. P. Morgalyuk, I. G. Tananaev, G. A. Pribylova, G. V. Myasoedova, T. A. Mastryukova, B. F. Myasoedov, Izv. Akad. Nauk. Ser. Khim., 2004, 2395 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2004, 53, 2499].Google Scholar
 11. 11. (a)
  V. P. Morgalyuk, A. M. Safiulina, I. G. Tananaev, E. I. Goryunov, I. B. Goryunova, G. N. Molchanova, T. V. Baulina, E. E. Nifant’ev, B. F. Myasoedov, Dokl. Akad. Nauk, 2005, 403, 201 [Dokl. Chem., 2005 (Engl. Transl.)]Google Scholar
 12. 11. (b)
  E. I. Goryunov, I. B. Goryunova, T. V. Baulina, G. N. Molchanova, P. V. Petrovskii, E. E. Nifant’ev, V. P. Morgalyuk, A. M. Safiulina, I. G. Tananaev, B. F. Myasoedov, Abstr. XIV Int. Conf. on Chemistry of Phosphorus Compounds (Kazan, Russia, June 27–July 1, 2005), Kazan’, 2005, R20Google Scholar
 13. 11. (c)
  E. E. Nifant’ev, V. P. Morgalyuk, E. I. Goryunov, T. V. Baulina, I. G. Tananaev, B. F. Myasoedov, Materialy II Mezhdunar. simp. “Razdelenie i kontsentrirovanie v analiticheskoi khimii i radiokhimii” [Proc. II Int. Symp. “Separation and Preconcentration in Analytical Chemistry and Radiochemistry”] (Krasnodar, September 25–30, 2005), Krasnodar, 2005, 387 (in Russian).Google Scholar
 14. 12.
  E. I. Goryunov, G. N. Molchanova, I. B. Goryunova, T. V. Baulina, P. V. Petrovskii, V. S. Mikhailovskaya, A. G. Buyanovskaya, E. E. Nifant’ev, Izv. Akad. Nauk. Ser. Khim., 2005, 2543 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2005, 54, 2626].Google Scholar
 15. 13.
  A. Weissberger, E. Proskauer, J. Riddick, E. Toops, Organic Solvents. Physical Properties and Methods of Purification, Interscience Publ., New York, 1955.Google Scholar
 16. 14.
  S. B. Savvin, Organicheskie reagenty gruppy arsenazo III [Arsenazo III Group Organic Reagents], Atomizdat, Moscow, 1971, 349 pp. (in Russian).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc.  2008

Authors and Affiliations

 • E. I. Goryunov
  • 1
 • A. M. Safiulina
  • 2
 • V. P. Morgalyuk
  • 1
 • I. B. Goryunova
  • 1
 • G. N. Molchanova
  • 1
 • T. V. Baulina
  • 1
 • E. I. Matrosov
  • 1
 • P. V. Petrovskii
  • 1
 • I. G. Tananaev
  • 2
 • E. E. Nifant’ev
  • 1
 • B. F. Myasoedov
  • 2
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 2. 2.V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation

Personalised recommendations