Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 57, Issue 2, pp 309–315 | Cite as

ESR study of reactivity of the complex (η2-C60)Os(CO)(PPh3)2(CNBut) toward free radicals

 • R. G. Gasanov
 • M. V. Tsikalova
 • E. V. Martynova
 • Yu. N. Novikov
Full Articles
 • 32 Downloads

Abstract

Addition of the ·P(O)(OPri)2, Me·, Et·, ·But, and Cl3C· radicals to the (ν2-C60)Os(CO)-(PPh3)2(CNBut) complex (1) was studied by ESR spectroscopy. The spectral parameters of the spin-adducts of these radicals with complex 1 were determined. The predominant direction of the attack by the ·P(O)(OPri)2, ·But, and Cl3C· radicals are the cis-1 and cis-2 bonds of the fullerene molecule. The stability of the spin-adducts depends substantially on the nature of the added radical. The addition rate constants of the ·P(O)(OPri)2, ·But, and Cl3C· radicals to complex 1 and the dimerization rate constants for these spin-adducts were determined.

Key words

fullerenes complexes radical reactions spin-adducts electron paramagnetic resonance regiomers addition and dimerization rate constants competitive kinetics 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  L. N. Sidorov, M. A. Yurovskaya, A. Ya. Borshchevskii, I. V. Trushkov, I. N. Ioffe, Fullereny [Fullerenes], Ekzamen, Moscow, 2005, 687 (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  I. S. Neretin, Yu. L. Slovokhotov, Usp. Khim., 2004, 73, 492 [Russ. Chem. Rev., 2004, 73 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 3. 3.
  R. G. Gasanov, V. V. Bashilov, B. L. Tumanskii, V. I. Sokolov, I. A. Nuretdinov, V. V. Zverev, V. P. Gubskaya, L. Sh. Berezhnaya, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2003, 364 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2006, 52, 380].Google Scholar
 4. 4.
  R. G. Gasanov, B. L. Tumanskii, M. V. Tsikalova, I. A. Nuretdinov, V. P. Gubskaya, V. V. Zverev, G. M. Fazleeva, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2003, 2531 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2003, 52, 2675].Google Scholar
 5. 5.
  B. L. Tumanskii, R. G. Gasanov, M. V. Tsikalova, A. V. Usatov, E. V. Martynova, Yu. N. Novikov, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2004, 1968 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2004, 53, 2051].Google Scholar
 6. 6.
  B. L. Tumanskii, V. V. Bashilov, S. P. Solodovnikov, N. N. Bubnov, V. I. Sokolov, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 938 [Russ. Chem. Bull., 1994, 43, 884 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 7. 7.
  B. L. Tumanskii, V. V. Bashilov, O. G. Kalina, V. I. Sokolov, J. Organomet. Chem., 2000, 599, 28.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  A. V. Usatov, E. V. Martynova, I. S. Neretin, Yu. L. Slovokhotov, A. S. Peregudov, Yu. N. Novikov, Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 2041.Google Scholar
 9. 9.
  R. G. Gasanov, E. G. Sadykhov, R. Kh. Freidlina, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1986, 1031 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1986, 35, 936 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 10. 10.
  R. C. Haddon, J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 1797.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  G. N. Schranzer, Inorg. Synth., 1968, 11, 61.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Th. A. J. W. Wajir, A. Mackor, Th. J. de Boer, J. D. W. van Voorst, Tetrahedron, 1967, 23, 4021.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  B. L. Tumanskii, V. V. Bashilov, N. N. Bubnov, V. P. Solodovnikov, V. I. Sokolov, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1992, 1938 [Bull. Russ. Acad. Sci., Div. Chem. Sci., 1992, 41, 1521 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 14. 14.
  R. G. Gasanov, M. V. Tsikalova, E. V. Martynova, A. L. Chistyakov, I. V. Stankevich, Yu. N. Novikov. Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2007, 1302 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2007, 56, 1351].Google Scholar
 15. 15.
  D. Griller, P. R. Marriott, D. C. Nonhebel, M. J. Perkin, P. C. Wong, J. Am. Chem. Soc., 1981, 103, 7761.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  R. G. Gasanov, V. V. Bashilov, O. G. Kalina, B. L. Tumanskii, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2000, 1652 [Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2000, 49, 1642].Google Scholar
 17. 17.
  R. G. Gasanov, O. G. Kalina, V. V. Bashilov, B. L. Tumanskii, Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1999, 2360 [Russ. Chem. Bull., 1999, 48, 2344 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 18. 18.
  S. Terabe, K. Kuruma, R. Konaka, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1973, 1252.Google Scholar
 19. 19.
  R. G. Gasanov, R. Kh. Freidlina, Usp. Khim., 1987, 56, 447 [Russ. Chem. Rev., 1987, 56 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 20. 20.
  N. M. Dimitrijevic, P. V. Kamat, R. W. Fessnden, J. Phys. Chem., 1993, 97, 615.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc.  2008

Authors and Affiliations

 • R. G. Gasanov
  • 1
 • M. V. Tsikalova
  • 1
 • E. V. Martynova
  • 1
 • Yu. N. Novikov
  • 1
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation

Personalised recommendations