Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 56, Issue 6, pp 1149–1155 | Cite as

Synthesis and inhibitory activity of alkyl(hydroxyaryl)amines

 • O. I. Dyubchenko
 • V. V. Nikulina
 • E. I. Terakh
 • A. E. Prosenko
 • I. A. Grigor’ev
Article

Abstract

The reaction of ω-(4-hydroxyaryl)haloalkanes with various nitrogen-containing agents afforded primary, secondary, and tertiary amino derivatives of 2,6-dialkylphenols. For the compounds synthesized, the reaction rate constants with peroxide radicals were measured for cumene and methyl oleate oxidation. The total inhibitory activity in the model reactions of thermal autooxidation of lard and hexadecane was studied. The rate constants of alkyl(hydroxylaryl)amines are the same as those of the corresponding alkylphenols, whereas the total inhibitory activity of some alkyl(hydroxylaryl)amines exceeds substantially that for alkylphenols.

Key words

2,6-dialkylphenols ω-(4-hydroxyaryl)haloalkanes alkyl(hydroxylaryl)amines aminoalkylphenols antioxidation activity peroxide radicals total inhibitory activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  US Pat. 2003040594; Chem. Abstrs, 2003, 138, 189241.Google Scholar
 2. 2.
  US Pat. 2003031507; Chem. Abstrs, 2003, 138, 305086.Google Scholar
 3. 3.
  US Pat. 5814695; Chem. Abstrs, 1998, 129, 162267.Google Scholar
 4. 4.
  US Pat. 4863999; Chem. Abstrs, 1989, 112, 159707.Google Scholar
 5. 5.
  EP Pat. 474403; Chem. Abstrs, 1991, 116, 248431.Google Scholar
 6. 6.
  EP Pat. 500336; Chem. Abstrs, 1992, 117, 239832.Google Scholar
 7. 7.
  N. P. Konovalova, G. N. Bogdanov, L. S. Vasil’eva, L. M. Dronova, and A. A. Matveeva, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1966, 168, 1419 [Dokl. Chem., 1966 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 8. 8.
  E. B. Burlakova and N. G. Khrapova, in Teoriya i praktika zhidkofaznogo okisleniya [Theory and Practice of Liquid-Phase Oxidation], Ed. N. M. Emanuel, Nauka, Moscow, 1974, 244 (in Russian).Google Scholar
 9. 9.
  S. B. Bilalov, M. M. Movsumzade, and F. D. Alieva, Neftekhimiya, 1992, 32, 554 [Petroleum Chemistry, 1992, 32, 221 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 10. 10.
  F. Yu. Rachinskii, G. F. Bol’shakov, Yu. A. Bruk, M. Z. Kremen’, L. V. Pavlova, T. G. Potapenko, and N. M. Slavachevskaya, in Khimiya seraorganicheskikh soedinenii, soderzhashchikhsya v neftyakh i nefteproduktakh [Chemistry of Sulfur-Containing Organic Compounds of Petroleum and Petrochemicals], Ed. R. D. Obolentsev, Khimiya, Moscow, 1964, Vol. 7, 47 (in Russian).Google Scholar
 11. 11.
  O. I. Dyubchenko, V. V. Nikulina, E. I. Terakh, A. E. Prosenko, and I. A. Grigor’ev, Zh. Prikl. Khim., 2005, 78, 796 [Russ. J. Appl. Chem., 2005, 78, 781 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 12. 12.
  O. I. Dyubchenko, V. V. Nikulina, E. I. Terakh, N. V. Kandalintseva, A. F. Markov, I. A. Grigor’ev, and A. E. Prosenko, Neftekhimiya, 2005, 45, 359 [Petroleum Chemistry, 2005, 45, 330 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 13. 13.
  G. A. Kovtun and A. L. Aleksandrov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1974, 1274 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1974, 23 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 14. 14.
  V. A. Roginskii, Fenol’nye antioksidanty: reaktsionnaya sposobnost’ i effektivnost’ [Phenol Antioxidants: Reactivity and Efficiency], Nauka, Moscow, 1988, 247 pp. (in Russian).Google Scholar
 15. 15.
  V. F. Tsepalov, in Issledovanie sinteticheskikh i prirodnykh antioksidantov in vivo i in vitro [Investigation of Synthetic and Natural Antioxidants in vivo and in vitro], Ed. E. B. Burlakova, Nauka, Moscow, 1992, 16 (in Russian).Google Scholar
 16. 16.
  G. D. Kadochnikova, in Svobodnoradikal’noe okislenie lipidov v eksperimente i klinike [Free Radical Oxidation of Lipids in Experiment and Clinic], Ed. V. N. Ushkalova, Izd. Tyumen Gos. Univ., Tyumen, 1997, 21 (in Russian).Google Scholar
 17. 17.
  V. A. Roginskii, Kinet. Katal., 1990, 31, 546 [Kinet. Catal., 1990, 31, 475 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 18. 18.
  RF Pat. 1376511; Chem. Abstrs, 1993, 124, 316743.Google Scholar
 19. 19.
  RF Pat. 1370952; Chem. Abstrs, 1993, 125, 10363.Google Scholar
 20. 20.
  A. E. Prosenko, O. I. Dyubchenko, and A. P. Krysin, Tez. dokl. region. konf. “Perspektivy razvitiya malotonnazhnoi khimii” [Proc. Regional Conf. xxx201CxChallenges of Low-Tonnage Chemistry], Krasnoyarsk, 1989, 22 (in Russian).Google Scholar
 21. 21.
  O. I. Dyubchenko, V. V. Nikulina, A. F. Markov, N. V. Kandalintseva, A. E. Prosenko, O. M. Khoshchenko, Ya. Sh. Shvarts, and M. I. Dushkin, Khim.-Farm. Zh., 2006, 40, 117 [Pharm. Chem. J., 2006, 40 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 22. 22.
  I. S. Belostotskaya and V. V. Ershov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1964, 765 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1964, 13, 715 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 23. 23.
  Ya. B. Kozlikovskii, V. A. Koshchii, S. A. Butov, and A. V. Sokolova, Zh. Org. Khim., 1987, 23, 1918 [J. Org. Chem. USSR, 1987, 23 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 24. 24.
  N. M. Emanuel and Yu. N. Lyasovskaya, Tormozhenie protsessov okisleniya zhirov [Inhibition of Fat Oxidation], Pishchepromizdat, Moscow, 1961, 385 pp. (in Russian).Google Scholar
 25. 25.
  A. A. Zinov’ev, Khimiya zhirov [Chemistry of Fats], Pishchepromizdat, Moscow, 1952, 372 pp. (in Russian).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2007

Authors and Affiliations

 • O. I. Dyubchenko
  • 1
 • V. V. Nikulina
  • 1
 • E. I. Terakh
  • 1
 • A. E. Prosenko
  • 1
 • I. A. Grigor’ev
  • 2
 1. 1.Research Institute of Antioxidant ChemistryNovosibirsk State Pedagogical UniversityNovosibirskRussian Federation
 2. 2.N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic ChemistrySiberian Branch of the Russian Academy of SciencesNovosibirskRussian Federation

Personalised recommendations