Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 53, Issue 11, pp 2467–2474 | Cite as

Non-ozone-depleting hydrofluorocarbons

 • G. F. Tereshchenko
 • V. G. Barabanov
Article

Abstract

The state-of-the-art of transition of the chemical sector producing ozone-depleting substances (ODS) in Russia to non-ozone-depleting substances (NODS) is considered. The review summarizes the studies conducted by the Russian Scientific Center “Applied Chemistry” (St. Petersburg) and a number of Russian Academy Institutes including substantiation for the production methods of non-ozone-depleting hydrofluorocarbons; the most probable chemical mechanisms of their synthesis; the basis for standard process flow diagrams to be used in their full-scale manufacture; and the information on actual and newly created NODS production facilities in the Russian Federation.

Key words

hydrofluorocarbons difluoromethane 1,1-difluoroethane 1,1,1,2-tetrafluoroethane 1,1,1-trifluoroethane pentafluoroethane gas-phase fluorination liquid-phase fluorination 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. G. Barabanov, O. V. Blinova, V. S. Zotikov, V. B. Rusanov, and V. N. Tselikov, Rossiiskaya natsional’naya strategiya upravleniya khladonami [Russian National Strategy of Chladone Control] Khimizdat, St Petersburg—Moscow, 2003, 56 pp.; N. P. Kopylov, V. M. Nikolaev, A. F. Zhevlakov, V. V. Pivovarov, and V. N. Tselikov, Rossiiskaya natsional’naya strategiya upravleniya galonami [Russian National Strategy of Halon Control], Khimizdat, St-Peterburg—Moscow, 2003, 40 pp. (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  V. G. Barabanov, O. V. Blinova, V. S. Zotikov, S. A. Lizgunov, A. P. Orlov, G. D. Orlov, V. B. Rusanov, V. I. Samoilenko, I. G. Trukshin, and V. N. Tselikov, Ozonobezopasnye al’ternativy i zameniteli. Propellenty, khladagenty, vspenivateli, rastvoriteli, ognegasyashchie sredstva [Non-ozone-depleting Alternatives and Substitutes. Propellants, Refrigerants, Foaming Agents, Solvents, and Fire-extinguishing Means], Khimizdat, St-Peterburg—Moscow, 2003, 304 pp. (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  B. N. Maksimov, V. G. Barabanov, I. L. Serushkin, V. S. Zotikov, I. A. Semerikova, V. P. Stepanov, N. G. Sagaidakova, and G. I. Kaurova, Promyshlennye ftororganicheskie produkty: Spravochnik [Industrial Organofluorine Products: Handbook] Khimiya, St-Peterburg, 1996, 544 pp. (in Russian).Google Scholar
 4. 4.
  Pat. RF No. 2051140, 1993, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 5. 5.
  D. V. Vinogradov, and V. A. Khomutov, Kinetika i Kataliz, 2000, 41, 396 [Kinet. Catal., 2000, 41 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 6. 6.
  Pat. RF No 2052442, 1992, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 7. 7.
  Pat. RF No 2065430, 1994, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 8. 8.
  Pat. RF 2051139, 1993, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 9. 9.
  Pat. RF 2005539, 1992, V01J 37/04 BD Rospatent.Google Scholar
 10. 10.
  B. N. Maksimov and V. G. Barabanov, Zh. Prikl. Khim., 1999, 72, 1944 [Russ. J. Appl. Chem., 1999, 72 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 11. 11.
  J. Kijowski, G. Webb, and J. M. Winfield, J. Fluorine Chem., 1986, 27, 181.Google Scholar
 12. 12.
  I. G. Trukshin, V. M. Vishnyakov, I. E. Mitina, S. G. Fedorova, and T. E. Kramerova, Mezhdunar. seminar “Novye kholodil’nye sistemy”, (St-Petersburg, 1995) [Intern. Seminar “New Refrigerating Systems”], Abstrs., St-Petersburg, 1995 (in Russian).Google Scholar
 13. 13.
  I. G. Trukshin, Kataliticheskie protsessy sinteza ftororganicheskikh soedinenii. Kurs povysheniya kvalifikatsii po katalizu-II. Sbornik lektsii [Catalytic Syntheses of Orrganofluorine Compounds. Professional Development Course on Catalysis-II. Collection of Lectures], Part II, Moscow, 2003, p. 293 (in Russian).Google Scholar
 14. 14.
  G. P. Gambaretto, F. Avezzu, and E. Gola J. Appl. Chem. Biotechnol., 1973, 23, 175.Google Scholar
 15. 15.
  L. Kolditz, V. Calov, G. Kauschka, and W. Schmidt, Z. anorg. allg. Chem., 1977, 434, 55.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  A. A. Bezdenezhnykh, Inzhenernye metody sostavleniya uravnenii skorostei reaktsii i rascheta kineticheskikh konstant [Engineering Methods for Composing Reaction Rate Equations and Calculation of the Kinetic Constants], Khimiya, Leningrad, 1973, 256 pp. (in Russian).Google Scholar
 17. 17.(a)
  A. V. Dmitriev, I. G. Trukshin, P. Yu. Smykalov Zhurn. prikl. khimii, 2002, 75, 789 [Russ. J. Appl. Chem., 2002, 75 (Engl. Transl.)]; (b) L. R. Petzolld, SIAM J. Stat. Comput., 1983, 4, 136.Google Scholar
 18. 18.
  I. G. Trukshin, A. V. Dmitriev, A. S. Kuznetsov, and V. G. Barabanov, II Mezhdunar. konf. CTAF’97 “Khimiya, tekhnologiya i primenenie ftorsoedinenii”, (St-Peterburg, 1997) [II Intern. Conf. CTAF’97 “Chemistry, Chemical Engineering, and Applicvations of Fluorine Compounds”, (St Peterburg, 1997),], Abstrs., Teza, St-Petersburg, 1997, p. 39 (in Russian).Google Scholar
 19. 19.
  Pat. RF No 2049085, 1993, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 20. 20.
  Pat. RF No 2124493, 1997, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 21. 21.
  Pat. RF No 1825485, 1992, S07S 19/08 BD Rospatent.Google Scholar
 22. 22.
  V. G. Barabanov and B. L. Nikiforov, J. Fluorine Chem., 1999, 96, 7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2004

Authors and Affiliations

 • G. F. Tereshchenko
  • 1
 • V. G. Barabanov
  • 2
 1. 1.St. Petersburg Scientific CenterRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussian Federation
 2. 2.Russian Scientific Center “Applied Chemistry”St. PetersburgRussian Federation

Personalised recommendations