Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 78, Issue 12, pp 2024–2025 | Cite as

Oxidative Degradation of Neonol AF 9-12

 • Yu. N. Kozyreva
 • E. N. Kolesnikova
 • N. A. Glukhareva
 • O. E. Lebedeva
Brief Communications

Abstract

The oxidative degradation of a difficultly degradable surfactant, oxyethylated isononylphenol (Neonol AF 9-12), with aqueous hydrogen peroxide containing iron(III) chloride was studied tensimetrically.

Keywords

Hydrogen Iron Chloride Surfactant Hydrogen Peroxide 

REFERENCES

 1. 1.
  Bocharov, V.V., Byt. Khim., 2002, no. 8, pp. 4–8.Google Scholar
 2. 2.
  Brand, N., Mailhot, G., and Bolte, M., Environ. Sci. Technol., 1998, vol. 32, no.18, pp. 2715–2720.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Rudakov, E.S., Reaktsii alkanov s okislitelyami, metallokompleksami i radikalami v rastvorakh (Reactions of Alkanes with Oxidants, Metal Complexes and Radicals in Solutions), Kiev: Naukova Dumka, 1985.Google Scholar
 4. 4.
  Lebedeva, O.E., Glukhareva, N.A., Zheltyakova, N.E., et al., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 2004, vol. 47, no.8, pp. 14–17.Google Scholar

Copyright information

© MAIK "Nauka/Interperiodica" 2005

Authors and Affiliations

 • Yu. N. Kozyreva
  • 1
 • E. N. Kolesnikova
  • 1
 • N. A. Glukhareva
  • 1
 • O. E. Lebedeva
  • 1
 1. 1.Belgorod State UniversityBelgorodRussia

Personalised recommendations