Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 78, Issue 11, pp 1893–1897 | Cite as

Academician Vladimir Aleksandrovich Kistyakovskii (to 140th Anniversary of His Birthday)

 • A. G. Morachevskii
History of Chemistry and Chemical Technology
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Kapustinskii, A.F., Ocherki po neorganicheskoi i fizicheskoi khimii v Rossii (Essays on Inorganic and Physical Chemistry in Russia), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1949.Google Scholar
 2. 2.
  Solov'ev, Yu.I., Istoriya khimii v Rossii (History of Chemistry in Russia), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 3. 3.
  Solov'ev, Yu.I., Zh. Fiz. Khim., 1956, vol. 30, no.8, pp. 1910–1915.Google Scholar
 4. 4.
  Morachevskii, A.G., Zh. Prikl. Khim., 2001, vol. 74, no.7, pp. 1205–1210.Google Scholar
 5. 5.
  Morachevskii, A.G., Zh. Prikl. Khim., 2003, vol. 76, no.10, pp. 1751–1755.Google Scholar
 6. 6.
  Figurovskii, N.A. and Roman'kov, Yu.I., Vladimir Aleksandrovich Kistyakovskii, Moscow: Nauka, 1967.Google Scholar
 7. 7.
  Kistyakovskii, V.A., Zh. Ross. Fiz.-Khim. O-va., 1902, vol. 34, no.1, chemical part, section 2, pp. 19–33.Google Scholar
 8. 8.
  Akademik Vladimir Aleksandrovich Kistyakovskii: Sbornik materialov (Academician Vladimir Aleksandrovich Kistyakovskii: Coll. of Works), Morachevskii, A.G. and Demidov, A.I., Compilers, St. Petersburg: Politekh. Univ., 2005.Google Scholar
 9. 9.
  Sankt-Peterburgskii politekhnicheskii institut Imperatora Petra Velikogo: Metallurgicheskoe otdelenie (Emperor Peter the Great Polytechnic Institute in St. Petersburg: Metallurgical Department), St. Petersburg: Tipolit. Shredera, 1914.Google Scholar
 10. 10.
  Kistyakovskii, V.A., Elektrokhimicheskie reaktsii i elektrodnye potentsialy nekotorykh metallov (Electrochemical Reactions and Electrode Potentials of Some Metals), St. Petersburg: Tipolit. Shredera, 1910.Google Scholar
 11. 11.
  Nezabytye mogily: Rossiiskoe zarubezh'e: Nekrologi. 1917–1999 (Unforgotten Graves: Russians Abroad: Obituaries, 1917–1999), in 6 vols., Moscow: Ross. Gos. Biblioteka, 2001, vol. 3, I–K.Google Scholar
 12. 12.
  Sapov, V.V., Vestn. Ross. Akad. Nauk, 1994, vol. 64, no.3, pp. 248–252.Google Scholar
 13. 13.
  Solov'ev, Yu.I., Vestn. Ross. Akad. Nauk, 1995, vol. 65, no.12, pp. 1130–1134.Google Scholar
 14. 14.
  Turchenko, Ya.I., Osnovnye puti razvitiya obshchei, neorganicheskoi i fizicheskoi khimii na Ukraine (Main Ways of Development of General, Inorganic, and Physical Chemistry in the Ukraine), Kiev: Kiev. Gos. Univ., 1957.Google Scholar
 15. 15.
  Kistyakovskii, V.A. and Krotov, I.V., Izv. Akad. Nauk SSSR, VII Ser., Otd. Fiz.-Mat. Nauk, 1930, no. 8, pp. 715–726.Google Scholar
 16. 16.
  Kistyakovskii, V.A., Trudy Noyabr'skoi yubileinoi sessii Akademii Nauk SSSR, 12–19 noyabrya 1932 g. (Proc. November Jubilee Session of the Academy of Sciences of the USSR, November 12–19), Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1933, pp. 253–265.Google Scholar
 17. 17.
  Kistyakovskii, V.A., Usp. Khim., 1933, vol. 2, no.2, pp. 237–248.Google Scholar
 18. 18.
  Dankov, P.D., Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk, 1946, no. 2, pp. 137–142.Google Scholar
 19. 19.
  Solov'ev, Yu.I. and Figurovskii, N.A., Svante Arrhenius, 1859–1959, Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959.Google Scholar
 20. 20.
  Morachevskii, A.G., Ocherki ob uchenykh-khimikakh Sankt-Peterburgskogo politekhnicheskogo instituta (Essays on Chemists from St. Petersburg Polytechnic Institute), St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Politekh. Univ., 2002.Google Scholar

Copyright information

© MAIK "Nauka/Interperiodica" 2005

Authors and Affiliations

 • A. G. Morachevskii

There are no affiliations available

Personalised recommendations