Journal of Mathematical Sciences

, Volume 210, Issue 2, pp 115–134 | Cite as

Scientific Heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov

 • I. V. Astashova
 • A. V. Borovskikh
 • V. V. Bykov
 • A. N. Vetokhin
 • A. Yu. Goritskii
 • N. A. Izobov
 • Yu. S. Il’yashenko
 • T. O. Kapustina
 • V. V. Kozlov
 • A. A. Kon’kov
 • I. V. Matrosov
 • V. V. Palin
 • N. Kh. Rozov
 • M. S. Romanov
 • I. N. Sergeev
 • E. V. Radkevich
 • O. S. Rozanova
 • I. V. Filimonova
 • A. V. Filinovskii
 • G. A. Chechkin
 • A. S. Shamaev
 • T. A. Shaposhnikova
Article
 • 32 Downloads

Keywords

Linear System Lyapunov Exponent Unsolved Problem Stable Manifold Characteristic Exponent 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2015

Authors and Affiliations

 • I. V. Astashova
  • 1
 • A. V. Borovskikh
  • 2
 • V. V. Bykov
  • 2
 • A. N. Vetokhin
  • 3
 • A. Yu. Goritskii
  • 2
 • N. A. Izobov
  • 4
 • Yu. S. Il’yashenko
  • 2
 • T. O. Kapustina
  • 2
 • V. V. Kozlov
  • 2
 • A. A. Kon’kov
  • 2
 • I. V. Matrosov
  • 5
 • V. V. Palin
  • 2
 • N. Kh. Rozov
  • 2
 • M. S. Romanov
  • 2
 • I. N. Sergeev
  • 2
 • E. V. Radkevich
  • 2
 • O. S. Rozanova
  • 2
 • I. V. Filimonova
  • 2
 • A. V. Filinovskii
  • 2
 • G. A. Chechkin
  • 2
 • A. S. Shamaev
  • 2
  • 6
 • T. A. Shaposhnikova
  • 2
 1. 1.Moscow State University of Economics, Statistics, and InformaticsMoscowRussia
 2. 2.Lomonosov Moscow State UniversityMoscowRussia
 3. 3.Russian State University of Tourism and Service, CherkizovoPushkino districtRussia
 4. 4.Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of BelarusMinskBelarus
 5. 5.Center for Studies of Stability and Nonlinear DynamicsMoscowRussia
 6. 6.Ishlinskii Institute for Mechanics ResearchRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations