ε-Value Function and Dynamic Programming

Article

Abstract

In this note, we develop a dynamic programming approach for an ε-optimal control problem of Bolza. We prove that each Lipschitz continuous function satisfying the Hamilton-Jacobi inequality (less than zero and greater than −ε) is an ε-value function.

Keywords

Dynamic programming ε-Optimal control problems ε-Value function Hamilton-Jacobi inequality 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Fleming, W.H., Rishel, R.W.: Deterministic and Stochastic Optimal Control. Springer, New York (1975) MATHGoogle Scholar
 2. 2.
  Gonzales, R.: Sur l’existence d’une solution maximale de l’equation de Hamilton-Jacobi. C. R. Acad. Sci. Paris 282, 1287–1290 (1976) Google Scholar
 3. 3.
  Jacewicz, E.: An algorithm for construction of ε-value functions for the Bolza control problem. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 11, 391–428 (2001) MATHMathSciNetGoogle Scholar
 4. 4.
  Nowakowski, A.: Characterization of an approximate minimum in optimal control. J. Optim. Theory Appl. 66, 95–120 (1990) MATHCrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 5. 5.
  Adams, R.A.: Sobolev Spaces. Academic Press, New York (1975) MATHGoogle Scholar
 6. 6.
  Rogowski, A.: Necessary conditions for optimality in problems with hyperbolic partial differential equations. Demonstr. Math. 23, 617–632 (1990) MATHMathSciNetGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of MathematicsUniversity of LodzLodzPoland

Personalised recommendations