Advertisement

Doklady Physical Chemistry

, Volume 401, Issue 4–6, pp 49–52 | Cite as

Heat capacity and thermal expansion of water

 • N. M. Putintsev
Physical Chemistry

Keywords

Physical Chemistry Heat Capacity Thermal Expansion 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Eisenberg, D. and Kauzmann, W., The Structure and Properties of Water, Oxford, 1969. Translated under the title Svoistva i struktura vody, Leningrad: Gidrometeoizdat, 1975.Google Scholar
 2. 2.
  Zatsepina, G.N., Svoistva i struktura vody (Water Properties and Structure), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Putintsev, N.M., Zh. Fiz. Khim., 1982, vol. 56, no.9, pp. 2298–2299.Google Scholar
 4. 4.
  Kirillin, V.A., Sychev, V.V., and Sheidlin, A.E., Tekhnicheskaya termodinamika (Technical Thermodynamics), Moscow: Energoizdat, 1983.Google Scholar
 5. 5.
  Rivkin, S.L., Aleksandrov, A.A., and Kremlevskaya, E.A., Termodinamicheskie proizvodnye dlya vody i vodyanogo para (Thermodynamic Derivatives for Water and Steam), Moscow: Energiya, 1977.Google Scholar
 6. 6.
  Rivkin, S.L. and Aleksandrov, A.A., Teplofizicheskie svoistva vody i vodyanogo para (Thermal Physical Properties of Water and Steam), Moscow: Energiya, 1980.Google Scholar
 7. 7.
  Derman, V.B., Abstracts of Papers, Vsesoyuznaya teplofizicheskaya konferentsiya po svoistvam veshchestva pri vysokikh temperaturakh (All-Union Thermal Physical Conference on the Properties of Matter at High Temperatures), Odessa, 1971, pp. 75–80.Google Scholar
 8. 8.
  Putintsev, N.M., Inzh.-Fiz. Zh., 1993, vol. 64, no.4, pp. 433–439.Google Scholar
 9. 9.
  Putintsev, N.M. and Putintsev, D.N., Dokl. Akad. Nauk, 2003, vol. 390, no.4, pp. 503–506 [Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), vol. 390, nos. 4–6, pp. 139–142].Google Scholar
 10. 10.
  Gorbatyi, Yu.E. and Dem’yanets, Yu.N., Zh. Strukt. Khim., 1983, vol. 24, no.3, pp. 67–74.Google Scholar
 11. 11.
  Gorbatyi, Yu.E. and Dem’yanets, Yu.N., Zh. Strukt. Khim., 1983, vol. 24, no.5, pp. 74–80.Google Scholar
 12. 12.
  Putintsev, N.M. and Putintsev, D.N., Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 379, no.6, pp. 786–787 [Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), vol. 379, nos. 4–6, pp. 215–217].Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2005

Authors and Affiliations

 • N. M. Putintsev
  • 1
 1. 1.Murmansk State Technical UniversityMurmanskRussia

Personalised recommendations