Advertisement

Doklady Chemistry

, Volume 402, Issue 4–6, pp 105–107 | Cite as

Enzyme Reactions in Soils

 • G. N. Fedotov
 • Yu. D. Tret’yakov
 • G. V. Dobrovol’skii
 • A. D. Neklyudov
 • E. I. Pakhomov
 • N. V. Pendus
Chemistry

Keywords

Enzyme Enzyme Reaction 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Maslennikova, G.P., Byul. VNII S-Kh Mikrobiologii, 1988, no. 50, pp. 5–8.Google Scholar
 2. 2.
  Kol’tsova, O.M., Stekol’nikov, K.E., and Kazandzh’yan, P.K., Melioratsiya I Vod. Khoz-Vo, 1993, no. 2, pp. 29–31.Google Scholar
 3. 3.
  Mikhailovskaya, N.A., Cand. Sci. (Agric.) Dissertation, Minsk: Belorus. NII Pochvovedeniya i Agrokhimii, 1988.Google Scholar
 4. 4.
  Zvyagintsev, D.G., in Mikrobnye metabolity (Microbial Methobolites), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1979, pp. 31–46.Google Scholar
 5. 5.
  Tul’skaya, E.M., Vestn. Mosk. Univ., Ser. 17, 1981, no. 2, pp. 76–78.Google Scholar
 6. 6.
  Shcherbakova, T.A., Pochvovedenie, 1980, no. 5, pp. 102–113.Google Scholar
 7. 7.
  Fedotov, G.N., Tret’yakov, Yu.D., Pozdnyakov, A.I., et al., Dokl. Akad. Nauk, 2003, vol. 393, no.4, pp. 497–500 [Dokl. Chem. (Engl. Transl.), vol. 393, nos. 4–6, pp. 279–282].Google Scholar
 8. 8.
  Khaziev, F.Kh., Fermentativnaya aktivnost’ pochv (Enzyme Activity of Soils), Moscow: Nauka, 1976.Google Scholar
 9. 9.
  Efremov, I.F. Periodicheskie kolloidnye struktury (Periodical Colloidal Structures), Leningrad: Khimiya, 1971.Google Scholar
 10. 10.
  Fedotov, G.N., Tret’yakov, Yu.D., and Pozdnyakov, A.I., Dokl. Akad. Nauk, 2003, vol. 392, no.3, pp. 350–355 [Dokl. Chem. (Engl. Transl.), vol. 392, nos. 1–3, pp. 233-237].Google Scholar
 11. 11.
  Fedotov, G.N., Tret’yakov, Yu.D., Pozdnyakov, A.I., et al., Dokl. Akad. Nauk, 2004, vol. 394, no.2, pp. 212–214 [Dokl. Chem. (Engl. Transl.), vol. 394, part 1, pp. 13–15].Google Scholar
 12. 12.
  Triven, M., Immobilizovannye fermenty (Immobilized Enzymes), Moscow: Mir, 1983.Google Scholar
 13. 13.
  Immobilizovannye fermenty (Immobilized Enzymes), Berezin, I.V, Antonov, V.K., and Martinek, K., Eds., Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1976, vol. 2.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2005

Authors and Affiliations

 • G. N. Fedotov
  • 1
 • Yu. D. Tret’yakov
  • 2
 • G. V. Dobrovol’skii
  • 2
 • A. D. Neklyudov
  • 1
 • E. I. Pakhomov
  • 1
 • N. V. Pendus
  • 1
 1. 1.Moscow State Forestry UniversityMoscow oblastRussia
 2. 2.Moscow State UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations