Advertisement

Doklady Biochemistry and Biophysics

, Volume 405, Issue 1–6, pp 420–422 | Cite as

Characteristics of Synthesis of Biocatalysts with Specified Properties

 • O. V. Vorob'eva
Biochemistry, Biophysics, and Molecular Biology

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Koshelev, S.A. and Davidenko, T.I., Immobilizatsiya ureazy (Immobilization of Urease), Odessa, 1991.Google Scholar
 2. 2.
  Koshelev, S.A., Davidenko, T.I., Kirsh, Yu.E., et al., Prikl. Biokhim. Mikrobiol., 1994, vol. 30, no.3, pp. 349–353.Google Scholar
 3. 3.
  Meshkova, N.P. and Severin, S.E., Praktikum po biokhimii (Practical Course in Biochemistry), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1979.Google Scholar
 4. 4.
  Kochetov, G.A., Prakticheskoe rukovodstvo po enzimologii (A Manual on Enzymology), Moscow: Vysshaya Shkola, 1980.Google Scholar
 5. 5.
  Kunizhev, S.M. and Vorobyova, O.V., Sci. Israel Technol. Adv., 2004, vol. 6, no.1/2, pp. 15–18.Google Scholar
 6. 6.
  Ishchenko, V.M. and Vorobyova, O.V., in Izuchenie zoobentosa shel'fa. Informatsionnoe obespechenie ekosistemnykh issledovanii (Studies on Shelf Zoobenthos: Information Support of Ecosystem Studies), Apatity: Kola Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2004, pp. 191–193.Google Scholar
 7. 7.
  Men'shikova, O.V., Spravochnik: Laboratornye metody issledovaniya v klinike (Laboratory Methods in the Clinic: A Reference Book), Moscow: Meditsina, 1987.Google Scholar
 8. 8.
  Structure and Stability of Biological Macromolecules, Timasheff, S. and Fasman, G., Eds., New York: Marcel Dekker, 1969. Translated under the title Struktura i stabil'nost' biologicheskikh makromolekul, Moscow: Mir, 1973.Google Scholar

Copyright information

© MAIK "Nauka/Interperiodica" 2005

Authors and Affiliations

 • O. V. Vorob'eva
  • 1
 1. 1.Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesStavropolRussia

Personalised recommendations