Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 49, Issue 2, pp 219–221 | Cite as

A new compound from the roots of Ligularia vellerea

 • Cai-Fang Wang
 • Ling Zhu
 • Yuan Zhao
 • Jing Zhou
 • Yu Zhao
 • Zhen-Zhong Zhang
Article
 • 119 Downloads

One new compound, cyclopent-4-ene-1,2,3-triol-2-O-tridecanoic acid ester (1), along with three known compounds, was isolated from the roots of Ligularia vellerea, and their chemical structures were identified based on spectroscopic data.

Keywords

Ligularia vellerea cyclopent-4-ene-1,2,3-triol-2-O-tridecanoic acid ester structural elucidation 

Notes

Acknowledgment

We are grateful to the Analytical Center, Zhengzhou University, for recording the spectra.

References

 1. 1.
  Kuan-Zhao Hou, Chinese Dictionary of Families and Genera of Seed Plants, Science Press, Beijing, 1982, 2760 p.Google Scholar
 2. 2.
  Chu-Ming Wang, Xing Chen, Ying Wang, Zhong-Jian Jia, and Rong-Liang Zhen, Lanzhou University Acta, 123 (2002).Google Scholar
 3. 3.
  Li-Li Ji, Mian Zhang, Yu-Chen Sheng, and Zheng-Tao Wang, Toxicol. in Vitro, 19, 41 (2005).PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Yun-Sen Li, Shi-De Luo, Mian Zhang, Ji-Jun Chen, and Zheng-Tao Wang, China J. Chin. Mater. Med., 26, 835 (2001).Google Scholar
 5. 5.
  Motoo Tori, Hiromi Nakamizo, Kanako Mihara, Masahiko Sato, Yasuko Okamoto, Katsuyuki Nakashima, Masami Tanaka, Yoshinori Saito, Masakazu Sono, Xun Gong, Yue-Mao Shen, Ryo Hanai, and Chiaki Kuroda, Phytochemistry, 69, 1158 (2008).PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  C. F. Wang, Y. Zhao, S. Y. Shi, J. P. Li, Z. Z. Zhang, and Y. Z. Liu, Chem. Nat. Compd., 46, 184 (2010).CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Fu-Hang Song, Xiao Fan, Su-Juan Wang, Shuai Li, Yong-Chun Yang, and Jian-Gong Shi, China J. Chin. Mat. Med., 31, 125 (2006).Google Scholar
 8. 8.
  Rui-Fen Li, Yu-Zhi Zhou, Li Qiao, Hong-Wei Fu, and Yue-Hu Pei, J. Shenyang Pharm. Univ., 24, 20 (2007).Google Scholar
 9. 9.
  Hai-Feng Tang, Yang-Hua Yi, Xin-sheng Yao, Shu-Yu Zhang, Qiang-Zhi Xu, and Shi-Long Mao, Chin. Mar. Med., 4, 8 (2003).Google Scholar
 10. 10.
  Lene Hyldtoft and Robert Madsen, J. Am. Chem. Soc., 122, 8444 (2000).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2013

Authors and Affiliations

 • Cai-Fang Wang
  • 1
  • 3
 • Ling Zhu
  • 1
 • Yuan Zhao
  • 1
 • Jing Zhou
  • 1
 • Yu Zhao
  • 2
 • Zhen-Zhong Zhang
  • 1
 1. 1.School of Pharmaceutical Sciences of Zhengzhou UniversityZhengZhouP. R. China
 2. 2.School of Pharmaceutical SciencesZhejiang UniversityHangZhouP. R. China
 3. 3.College of ChemistryBeijing Normal UniversityBeijingP. R. China

Personalised recommendations